SOCB804 Биополитика и сигурност

Анотация:

Курсът има за цел социологически да реконструрира историческия генезис и социалните метаморфози на една от най-важните форми на власт, доминираща в нашата съвременност – биополитиката. Логиката на лекците е изградена върху една поредица от взаимосвързани познавателни стъпки. Най-напред се въвежда противопоставянето и взаимното допълване (в синхронен и диахронен план) между суверенна, дисциплинарната и биополитическа власт. След това на примера на възникването и развитието на системата от човешки права (като контрапункт на гражданските права в контекстта на националната държава) се показва как възникват редица „инструменти за съпротива” срещу технологиите на биовластта. И накрая, се проблематизират ключовите предпоставки за прогресиращото развитие на съвременните системи за сигурност.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

проф. Мартин Канушев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Студентите ще знаят историческия произход и социалните особенности на различните форми на власт, които изграждат организацията на социалния контрол в съвременните общества. Те ще познават принципите и логиката на функциониране на суверенната, дисциплинарната и биополитическата власт; ще различават техните актуални превъплъщения, сфери на действие и институционални кристализации; ще знаят методите и средства, чрез които биополитиката изгражда своя познавателен корпус.

2) могат:

• Студентите ще могат да диагностицират структурираните полета на властова намеса, в които се проявява и съществува биополитиката. Те ще могат да анализират значимите социални проблеми, които се намират на познавателната граница между биология и политика; статистика и демография. Ще могат емпирично да верифицират връзката между „власт и знание” по повод на конкретни юридически и медицински казуси, свързани с приложението на съвременните биополитически технологии.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

А г а м б е н, Д. 2004. Homo Sacer. Критика и Хуманизъм, София.

Арент, Х. 1997. Човешката ситуация. Критика и хуманизъм, София.

Бенхабиб, Ш. 2001. Ситуиране на А-за. Критика и хуманизъм, София.

Вебер, М. 1992. Социология на господството. Социология на религията. УИ ”Св. Климент Охридски”, София.

Дельоз, Ж., Ф. Гатари. 2004. Анти-Едип: Капитализъм и шизофрения. Критика и хуманизъм, София.

Дуоркин, Р. 2003. Да се отнасяме към правата сериозно. Критика и хуманизъм, София.

Дюркейм, Е. 1999. Самоубийството. Социологическо изследване. Женифер - Хикс, София.

Дюркейм, Е. 2002. За разделението на обществения труд. СОНМ, София.

Кангилем, Ж. 1994. Нормално и патологично. УИ “Св. Климент Охридски”, София.

Социология сегодня. Проблемы и переспективы.1965. Прогрес, Москва.

Фотев, Г. (съст.). 2005. Социология на отклоняващото се поведение. Просвета, София.

Фотев, Г. 2006. Дисциплинарна структура на социологията. Изток-Запад, София.

Фуко, М. 1992. Генеалогия на модерността. УИ “Св. Климент Охридски”, София.

Ф у к о, М. 1993. История на сексуалността. Волята за знание. ЕА, Плевен.

Ф у к о, М. 1996а. История на лудостта в класическата епоха. ЕА, Плевен.

Фуко, М. 1997. Власт. Критика и хуманизъм, София.

Ф у к о, М. 1998. Надзор и наказание. Раждането на затвора. УИ “Св. Климент Охридски”, София.

Фуко, М. 2003. “Трябва да защитаваме обществото”. Цикъл лекции в Колеж дьо Франс, 1975-1976. ЛИК, София.

Средства за оценяване:

1. КУРСОВ ПРОЕКТ 50 %

2. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КАЗУС 50 %