SOCB803 Медии и публики

Анотация:

Целта на курса е да организира и разшири знанията на студентите за особеностите на комуникацията, опосредствана от медиите. Кратък исторически екскурс проследява развитието на медиите в социален контекст и във връзка с технологичните развития. Представя се типологията на медиите, изграждащи общо медийно поле. Специален акцент се поставя върху връзката медии-публики и върху практиките за ползване на медиите. Обект на внимание стават отношенията между идентичността на медията и нейните популярност и признание. Режимите на медийно потребление се разглеждат в контекста на житейските практики (начин на живот, вкус, поколение), както и във връзка с технологичните промени (интернет, мобилни устройства, телекомуникации). Обсъждането на актуални медийни казуси повишава критическата компетентност на студентите и готовността им за самостоятелно изследване. Като елемент от обучението студентите разработват собствен изследователски проект - анализират медийна ситуация, целепоставят, изучават медийни практики, обобщават и защитават резултатите.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

доц. Боян Манчев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят: типологията на съвременните медии и принципите на функионирането им в общо поле; формите и равнищата на взаимодействието медии-публики

2) могат: успешно да извличат социално съдържание от медийните процеси


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Медии и общества. Основни възгледи за медиите след Втората световна война: критически, институционален, технологичен модел; "палео" и "нео" медии.
 2. Медии и технологии. Печатни, аудио- и аудиовизулни, конвенционални и нови, масови и немасови медии.
 3. Типология на медиите: основни вестникарски, радио- и телевизионни формати. Българското медийно поле: тенденции. Ефекти на полето.
 4. Медии и медийни обръщения. Аудитория, публика, публики. Публика и публики като казус на медийното програмиране.
 5. Медии и публики: идентичност, популярност и признание на медиите. Пазарни аспекти на отношенията идентичност-популярност-признание.
 6. Медии и рецепция. Социални конвенции за рамката на рецепцията: информация и фикция. Програмиране на рецепцията.
 7. Социални употреби на медиите. Медиите и културните индустрии. Публиките - произведени и произвеждащи.
 8. Типология на публиките. Хетерогенни и хомогенни публики. Оразличителни публики.
 9. Дискусия върху досиета, подготвени от преподавателя.
 10. Медиите в контекста на потребителските практики: равнища на социалното и на комуникационното вграждане.
 11. Режими на потребление: начин на живот, вкус, поколение. Проблемът за репутацията. Стилове.
 12. Обсъждане на медиен казус.
 13. Обсъждане на теми за изследователски проекти.
 14. Режими на потребление: места на потреблението, практиката и принципът zapping, мобилност на потребленията.
 15. Изследвания на аудиторията, на потребителските практики, на социостиловете. Извличане на социална информация от пазарно ориентирани изследвания.

Литература по темите:

Артог, Франсоа. Режими на историчност. Презентизъм и изживявания на времето. София: НБУ, 2007.

Бодрияр, Жан. Към критика на политическата икономия на знака. София: Критика и хуманизъм, 1996.

Бурдийо, Пиер. Практическият разум. София: Критика и хуманизъм, 1997.

Вълканова, Веселина. Дизайн на вестника. Традиционни, хибридни и онлайн емисии на пресата. София: Св. Климент Охридски, 2008.

Еко, Умберто. Телевизията: изгубената прозрачност. Четвърта власт, 1998, N2.

Медии и преход. Съст. Л. Деянова, О. Спасов и Г. Лозанов. София: Св. Климент Охридски, 2000.

Петев, Тодор. Теории за комуникацията. София: ФЖМК, 2001.

Попова, Снежана. Радио, публики, стилове. София: ЛИК, 2004.

Постър, Марк. Потребление и дигитални стоки във всекидневието. Социологически проблеми, 2004, № 3-4.

Серто, Мишел дьо. Изобретяване на всекидневието. София: ЛИК, 2002.

Интернет-общество-култура. Социологически проблеми, 2004, № 3-4 (тема на броя).

Esquenazi, J.-P. Sociologie des publics. Paris: La D?couverte, 2003.

Quality press in Southeast Europe. Ed. Orlin Spassov. Sofia: SOEMZ, 2004.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 60 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 40 %