PHIB853 Социология на икономиката

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с основните социологически теории и направления, които изследват функционирането на икономиките, пазарите и икономическото действие на отделните агенти. Ще бъдат дискутирани също така и основните измерители на социално-икономическите неравенства в обществата.

Предлаганият курс запознава с изследвания на неравенствата в образователните постижения и значението на образованието за позиционирането на пазара на труда. Обръща се внимание на шансовете за намиране на работа както на хората с ниско образование, така и на тези с висока квалификация. Разглеждат се неравенствата по повод на достъпа до възможности за учене през целия живот.

Специално внимание се отделя на влиянието, което оказват върху трудовия статус фактори като възраст, етнос и пол. Тематизира се участието на жените в професии, свързани с технологиите и шансовете им за достигане до ръководни позиции в бизнеса. Развиват се познания за различните трудови стратегии на индивидите и групите в зависимост от променящите се пазари в условията на нарастващи глобализация и конкуренция.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

доц. Ирена Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След приключването на курса студентите ще:

знаят:

1.Най-важните понятия и концепции за социално-икономическите процеси и явления.

2.Основните характеристики на теорията и практиката при емпирични количествени изследвания в тази област.

могат:

1.Да разбират и използват основните понятия в тази област.

2.да използват и оценяват изследователски резултати при разработването на курсови работи

Да преценяват съществуващите ограничения в икономическата политика и пазарни условия.

3.Да изготвят анализ за идентифициране на конкретни проблеми в тази област.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение
  2. Теми по курса
  3. Тест

Литература по темите:

Блосфелд, Х.-П. , Бухолц, С., Хофекер,Д. Жизнен път и социални неравенства в светлината на глобализацията, Социологически проблеми,2010, кн. 1-2, 7-32.

Вебер, М. 2004. Протестантската етика и духът на капитализма, Просвета.

Дюркем,Е. 2002 За разделението на обществения труд, Изд. Сонм

Ив-Лийс Росма и Елу Саар, 2010 Участие в неформално обучение в страните от ЕС-15 и ЕС-8: фактори на търсене и предлагане,Социологически проблеми, 175-201

Стоилова, Р. 2013 Хоризонтална сегрегация по пол на работните места – следствия за стратификацията, Социологически проблеми, 1-2, (приета за печат)

Стоилова, Р. 2008. Дискриминацията – една подценявана тема. Осигуряването на равни възможности за всички допринася за политическата стабилност и икономическия растеж в обществото. Монд Дипломатик, февруари.

Стоилова, Р. 2006. Глобализация, посткомунистическа трансформация и стратификация. В: Бояджиева, П., Л. Деянова, С. Колева, К. Коев, (съст.) Светова в социологията. Сб. в чест на проф. Георги Фотев, Университетско издателство, „Паисий Хилендарски”, София, 342-357.

Суифт, А., Г. Маршъл. 1997. Меритократично равенство на възможностите: икономическа ефективност, социална справедливост или и двете? Социологически проблеми, кн. 3.

Чавдарова,Т. Съст. 1999 Икономика и социология:американската икономическа социология след 1970г.Антология,София,Изд.Лик.

Средства за оценяване:

Курсът приключва с успешно полагане на два теста върху преподавания материал.