BAFB822D Семинар: Инвестиционни стратегии

Анотация:

В курса студентите придобиват както основни теоретични познания за управлението на финансови активи от банкови и небанкови финансови институции – инвестиционни компании, взаимни фондове, застрахователни дружества, пенсионни фондове и др. така и приложни познания за начините за успешното прилагане на инвестиционни стратегии при управлението на техните инвестиционни портфейли в съвременните условия.

Целите на курса са:

• Да изясни същностните характеристики на управлението на финансовите инвестиции;

• Да представи спецификата на стратегиите на упраление на инвестициите на банковите и небанковите финансови институции;

• Да предостави знания за особеностите на управлението на финансовите инвестиции на банковите и небанковите финансови институции - инвестиционни компании, форми на колективно инвестиране, пенсионни фондове и застраховаетелни дружества;

• Да представи регулаторната рамка и нейната роля при прилагане на стратегии за управление на инвестициите на банковите и небанкови финансови институции.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р
гл. ас. Нигохос Канарян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

• Какво представлява управлението на финансови инвестиции;

• Кои са характеристиките на видове стратегии при инвестирането;

• Кои са основните характеристики на финансовите институции като институционални инвеститори;

• Как се измерват резултатите от дейността на колективните инвестиционни схеми и на пенсионните фондове;

2) могат:

• Да разграничават основните съдържателни елементи от мениджмънта на финансовите инвестиции;

• Да дискутират прилагането на различни инвестиционни стратегии според спецификата на пазарната среда и вида на финансовата институция;

• Да определят доходността на портфейлите от финансови активи на институционалните инвеститори;

• Да дискутират практико-приложни въпроси, свързани с формирането на инвестиционната политика на банките, договорните фондове, пенсионните фондове и застрахователните дружества.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Макроикономика;

• Микроикономика.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература

1. Зви, Боди, Алекс Кейн и Алън Дж. Маркъс. Инвестиции. С.,2000

2. Шарп, Ул, Гордон, Ал. И Бейли, Дж. Инвестиции. М., 1998

3. Петранов, С. Инвестиции, С., 2010

4. Данева, И. Капиталовото осигуряване за адекватни и устойчиви пенсии. С., 2016

5. Данева, И. Инвестиции на пенсионните фондове – проблеми и решения.Свищов, 2009.

6. Матеев, М. Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика. С., Сиела, 2012

7. Пътев, П., Канарян, Н. Управление на портфейла, Абагар, Велико Търново, 2008;

Петранов, Ст. Инвестиции. С., 2010.

Допълнителна литература

1.Китанов, Н. Нова книга за акциите и борсата.С.,2000

2.Калайджиев, А., Димитров, В. и др. Коментар на Закона за публичното предлагане за ценни книжа.С., 2000

4.Попов,Д. Акции и фондови борси.С.,1997

5. Шарп, У., Гордон, Ж. и Джеффри А.Инвестиции, М.,1998

Интернет страници

www.fsc.bg

www.investor.bg www.investopedia.com

www.bfb-sofia.bg www.profit.bg

www.fsc.bg