BAEB838D Финансиране на проекти

Анотация:

Развитието на информационните и комуникационните технологии, глобализацията на бизнеса, либерализацията на пазарите изменя значително поведението на актьорите. Те все по-често използват проекти при реализацията на бизнес стратегиите. В тази връзка финансирането на проекти и тяхното управление получава един от централните фокуси на мениджърите от средно и топ ниво.

Вземайки в предвид горепосочените изменения, курсът представя модерния поглед върху финансирането на проекти и проект мениджмънта, включвайки в него и пред проектната фаза, а именно разработването на проектната идея. След като студентите бъдат запознати с теоретико-методологическите и практико-приложни аспекти на финансирането на проекти и техния мениджмънт - какво представлява проект и неговото управление, роля на проекта за управление на промяната и за изпълнение фирмената стратегия, актьори, структуриране и финансиране на проекта, форми и модели за финансиране, избор и изграждане на екипи, планиране, изпълнение, мониторинг и др., фокусът се премества върху възможностите за финансиране на проекти от Европейския съюз, както и върху спецификата.

Освен това отделям специално внимание на обвързването на технико-методическите подходи с поведенчески ориентираните аспекти на финансирането на проект и неговия мениджмънт. Така подчертавам важната роля на човека в различните модели за финансиране на проект и мениджирането му, т.е. че проектите се извършват и управляват от хора и че факторът човек/хора е поне толкова важен, колкото методите, подходите и техниките.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

проф. Иван Боевски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

какво представляват проектите и принципите на структурния подход за тяхното управление;

каква е ролята на проекта, финансирането на проекта и проект мениджъра за реализиране на фирмената стратегия;

да дефинират необходимия обем, видове и модели на финансиране за постигане на целта на проекта;

да определят и обосновават необходимите за изпълнение на проекта ресурси;

как възникват, се структурират, финансират и изпълняват проекти;

какво представлява проектна компания, как се структури и управлява;

източниците за финансиране от Европейския съюз;

източниците за финансиране извън Европейския съюз

интернационалния пазар за финансиране на проекти

спецификата на интернационалните проекти;

форми, модели, структури и конструкции/схеми за финансиране на проекти и техните силни и слаби страни.

2) могат:

да обосновават връзката между визията, мисията и стратегията на организацията и потребността от проекти, както и възможностите за тяхното финансиране;

да формулират и разработват форми, модели, структури и конструкции/схеми за финансиране на проекти;

да анализират проблемите по определяне на фирмената стратегия и избора на адекватни проекти и съответните форми и модели за финансиране при нейната реализация;

да определят актьорите в проекта, техните роли и отговорности при различните възможни форми и модели за финансиране и да дискутират проблемите и рисковете, свързани с тяхното взаимодействие;

да оценяват различните видове управленски структури и избират оптималната за съответния проект при конкретно избраните форми и модели за финансиране;

да анализират различните форми и модели за финансиране на проекти от интернационалните пазари


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Финанси

Мениджмънт

Микро- и макроикономикаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

Frank F., Henry A Davis and Carmel de Nahlik, (2012): Project Financing 8th Edition, Playhouse Yard, London, UK.

Stefano, G. (2012): Project Finance in Theory and Practice, Second Edition: Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects, San Diego, California, USA.

Пенчев, Р. (2007): Въведение в управление на проекти, София.

Тодоров, И. (2005): Управление на проекти, София.

Александрова, М.: (2005) " Управление чрез проекти. Съвременни аспекти ", Авангард Прима.

Александров К. , Й. Желязкова,: (2002) " Управление на реалните инвестиции ", Тракия - М.

Harvard Business Revieew, (2005):

МакКлемънтс, К., В. Маринов, С. Енилова, Г. Георгиев, П. Танева. (2007): "Партньори за проекти". Програма за обучение в разработване на проекти. Модул 1 - 5.

Андреева, М. (2011): " Проектно управление ".

Допълнителна литература

Bohinc, T. (2010): Grundlagen des Projektmanagements, Gabal Verlag GmbH, Offenbach.

Kerzner, H. (2008): Projektmanagement, ?bersetzung der 9. Auflage des amerikanischen Originals, Redline GmbH, Heidelberg.

Williams, M (2009): The Principles of Project Management, Site Point Pty., Collingwood, Australia.

Wysocki, R. (2009): Effective Project Management, Fifths Edition, Wiley Publishing Inc., Indianapolis Indiana.

Андреев, О. (2006): " Мениджмънт на проекти ", Софстрейд.

Хаджиев, К. (2011): Теория на организацията, Издателство НБУ, София.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%