BAEB882D Анализ на риска

Анотация:

Целта на курса е да се изучи същността на риска като икономическо явление, методите и подходите за оценка и измерване на риска, основните модели за управление на риска.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Красимир Костенаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същността и спецификата на риска като икономическо понятие;

• Финансовите инструменти като носители на риск и тяхната роля в процеса на управление на рисковете.

• моделите за управление на риска, за конструиране и управление на портфейли от

финансови инструменти

2) могат:

• Да идентифицират риска на компанията;

• Да оценяват риска на компанията;

• да управляват риска с използването на моделите и инструментите за управление на финансови рискове.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Математика, информационни системи, микро- и макроикономика, финансиФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• БодиД, АКейн, А.Д.Маркъс. Инвестиции (трето издание). Натурела, София, 2000.

• Галиц.Г. Финансов инженеринг. Инструменти и техники за управление на финансовия риск (превод от английски език). Издателство "Делфин Прес", Бургас, 1994.

• Матеев,М. Анализ и оценка на риска при инвестиционни решения. Издателство "Стопанство", София, 2000.

• Орешарски,П. Управление на инвестициите, ИК "Люрен", София, 2000.

• Стоянов, В. "Пари, банки, борси". Галик, С, 1996.

• Стоянов, С. "Фючърси, опции и синтетични ценни книжа", "Стопанство", С, 1999.

• Пътев, П., Канарян, Н., - Управление на портфейла, Абагар, Велико Търново, 2008;

• Thomas Coleman, A practical guide to risk management, Research foundation of CFA institute, 2011;

• Philippe Jorion, Financial risk manager handbook, sixth edition, Wiley , 2011;

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%