BAEB585D Международни финанси

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основни понятия, концепции, проблеми и перспективи пред развитието на международните финанси.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

проф. Стефан Стефанов  д-р
гл. ас. Цветелина Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знания за:

Най-важните понятия и концепции в областта на международните финанси.

Участието на България в международната финансова система.

Тенденциите и развитието на глобалния финансов пазар.

Европейска икономическа и парична интеграция.

2) могат:

Да обобщават и систематизират информация за явленията и процесите в международната финансова система

Да подготвят анализи по въпроси, свързани с развитието на международните финанси.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• макроикономика

• международна икономика

• пари, банки, кредит..Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

I.Основна

1. Масларов, С. Международни финанси, НБУ, С., 2010

ІI. Допълнителна

1. Багус, Ф. Трагедията на еврото, МаК, С., 2011

2. Вачков, Д. М. Иванов. Българският външен дълг 1944 - 1989. Банкрутът на комунистическата икономика, Сиела, С. 2008

3. Мизес, Л. Свободният пазар и наговите врагове: псевдонауката, социализма и инфлацията, "Атлас", С.,2010

4. Неновски, Н. Паричният ред. Критика на теорията на парите, Сиела, С., 2007

5. Неновски, Н. К. Христов, Б. Петров. От лев към евро", Ciela, С. 2001

6. Пилбийм, К. Международни финанси, FTP, С. 1995

7. Фридман, М. Немирството на парите. Епизоди от монетарната история, "Д.Яков", С.,1994.

8. Стоименов, М. Международни финанси, "Очи", С.2010

9. Система за виртуално обучение MOODLE

IІI. Адреси в интернет

10. www.imf.org

11. www.bis.org

12. www.ime.bg

13. http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm;

14. http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

Средства за оценяване: