PHIB826D Структурализъм и постструктурализъм

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представят различни форми на учебна натовареност:

• теоретични лекции - 18 часа;

• работни семинари - 8 часа (предполага се участие на студентите с представяне и обсъждане на разработка в рамките на 20 минути по темата на семинара);

• две организирани дискусии по предварително зададена тема с разпределение на ролите на участниците - 4 часа.

Цели на курса :

• Да въведе основно емпирическо познание за основни тенденции и фугури на съвременната философия;

• Да постави в рефлексивен и интерпретативен контекст това познание;

• Да анализира сложната връзка между философски, художествени и политически идеологии в съвременността.

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

доц. Боян Манчев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Курсът съдейства за:

• създаването на ориентири за една интелектуална история на най-новото време чрез изследването на една парадигматична интелектуална сцена на XX век;

• изследването на сложните отношения между философскии, художествени и политически идеологии.

Завършилите курса студенти би трябвало да могат:

• да разполагат философски теории и понятия в контекста на съвременната културна история;

• Развиват контукстуалните си познания и интерпретативните си умения.


Предварителни изисквания:
Основни познания по философия или друга хуманитарна област.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Теория и праксис на авангардите.
 2. Антропология и сакрално. Колежът по социология (Батай, Кайоа, Лерис). Теорията на сакралното на Рене Жирар.
 3. Структурното изследване на мита. Леви-Строс.
 4. Структурализъм. Роман Якобсон.
 5. Жак Лакан: несъзнаваното като език.
 6. Литературата, мълчанието и смъртта. Морис Бланшо.
 7. Археологическият проект на Мишел Фуко.
 8. Философията на виртуалното на Жил Дельоз.
 9. Новият онтологически проект на Ален Бадиу.
 10. Деконструкцията на Дерида.
 11. Дебатът около “Хайдегер и евреите” (Лаку-Лабарт, Дерида, Бланшо).
 12. Философията на Дерида от 90-те. Етически перспективи.
 13. Типографиите на Филип Лаку-Лабарт. Дезистенцията на субекта.
 14. Философията на тялото на Жан-Люк Нанси.
 15. Политическата философия на Джорджо Агамбен.

Литература по темите:

1. Жорж Батай, “Еротизмът” (София, 1998)

2. Pierre Klossowski, Sade mon prochain (1947)

3. Роже Кайоа, “Човекът и свещеното” (София, 2001)

4. Rene Girard, La violence et le sacre (1972)

5. Жак Дерида, “От ограничената икономия към общата икономия (едно безрезервно хегелианство)”, В: “Писмеността и различието” (София, 1998)

6. Юрген Хабермас, “Между еротизма и общата икономия: Батай”, VIII глава на “Философският дискурс на модерността” (Плевен, 1999)

7. Georges Didi-Huberman, La rеssemblence informe : le gai savoir visuel selon George Bataille (1993)

Средства за оценяване:

Семинар, дискусия, курсова работа