PHIB729D Религия и политика

Анотация:

Курсът цели да разкрие политическия опит на модерността като наследник на хилядолетната традиция на християнството и другите световни религии.

• Занятията запознават с основните проблеми, които всяка религия поставя от гледна точка на политиката.

• Проследяват се най-важните направления в развитието на съвременния дебат за отношението политика и религия

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Сергей Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• След завършване на курса студентите усвояват определен обем знания за спецификата, основните понятия и проблеми на отношението на между религия и политика.

• Запознават се с най-важните процеси и тенденции в развитието на философския и политологичния дебат по този въпрос.

• Като акценти на курса са изведени процесите на политическото сакрализиране в епохата на модерността. Ще бъдат анализирани политически движения и режими, които дават на политиката определено религиозно измерение, специално внимание се обръща на завръщането на религията на сцената на световната политика в началото на третото хилядолетие.

2) могат:

• аргументирано да интерпретират основните проблеми на взаимоотношението религия и политика

• да анализират религиозните феномени в светлината на политическите процеси
Предварителни изисквания:
не

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Сакрализиране на политиката. Религията, която я няма. Сурогат на религията? Една нова религия.
 2. Светски религии. Мобилизиране на масите. Изискване за вяра. Боговете на обществото.
 3. Граждански религии: общи характеристики. Религия на политиката, религия на гражданина. Гражданските религии и традиционните религии.
 4. Гражданската религия във Франция. Френската демокрация в търсене на своя религия. Религия на човека. Религия на революцията. Революция на нацията.
 5. Гражданската религия в Америка. Религията на бащите-основатели. Американската революция и гражданската война – религиозно измерение. Отношението държава – религии. Празници и символи. Светият долар.
 6. Политически религии. Новият Божи народ. Нацисткото нео-езичество. Болшевизмът като ислям. От Фараона до вожда. Комунистически обожествявания.
 7. Що е политическа теология? Карл Шмит : кариера и политическа дейност. Основни възгледи. Дебати за политическата теология.
 8. Религиозната същност на тоталитаризма. Маса, вяра, мит. Фанатизъм и бюрокрация. Религиозната същност на тоталитаризма.
 9. Отношенията църква-държава в съвременната демокрация. Разделение и конфликт, помирение и сътрудничество. Нови държави, нови религии.
 10. Дебатът за религиозните корени на Европа. Изобретяване на традицията. Проектът за европейска конституция. Ролята на преамбюла. Защитници и противници.
 11. Религиозните фундаментализми. Традиционните религии пред изпитанието на фундаментализма. Генезис на явлението, основни характеристики, роля в съвременния свят.
 12. Религиозното насилие. Религиозните войни. Източници, мотиви, основни форми.
 13. ТО-тест
 14. Семинар
 15. Финална лекция

Литература по темите:

Ремон Арон, Бъдещето на светските религии

Робърт Бела, Навиците на сърцето

Питър Бъргър, Десекуларизацията на света

Макс Вебер, Генезис на западния рационализъм

Марсел Гоше, Разомагьосването на света

Владимир Градев, Прекъсването на пътя

Владимир Градев, Политика и спасение

Рене Ремон, Религия и общество в Европа

Ричард Рорти, Джани Ватимо, Бъдещето на религията

Чарлз Тейлър, Безпокойствата на модерността

Около Чарлз Тейлър: Религия и политика

Алексис дьо Токвил, Демокрацията в Америка

Алексис дьо Токвил, Старият режим и революцията

Ернст Трьолч, Макс Вебер, Протестантска култура и модерна епоха

Хабермас, Ратцингер, Диалектика на секуларизацията