PHIB721D Философия и наука в епохата на Просвещението

Анотация:

• Идеите на Просвещението задават пътя на развитие в съвременната философия и наука. Не е възможно адекватното разбиране на съвременната наука без познаването на основните философски проблеми, дебати и теории на Просвещението. Курсът има за цел както да запознае студентите с тези теории и проблеми, така и да демонстрира връзката им с проблемите на съвременния свят.

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

доц. Ясен Захариев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Няма
Предварителни изисквания:
Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Историческият контекст на епохата.

• Основни философски идеи на Просвещението

2) могат:

• Да анализират съвременни философски идеи в контекста на тяхното формиране и развитие.

• Да разпознават и проследяват произхода на основни политически познавателни проблеми.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Просвещение – история и контекст
 2. Разум и вяра
 3. Емпиризмът на Бейкън
 4. Проблемът за метода
 5. Декарт и представата за Аза
 6. Наследството на Декарт – проблеми и перспективи
 7. Идеята за Енциклопедия
 8. Теории за обществения договор
 9. Бърк за революцията във Франция
 10. Лок и идеята за толерантност
 11. Хюм за познанието и причинността
 12. Немско просвещение и рационализъм
 13. Кант и въпросът за Просвещението
 14. Категоричният императив
 15. Просвещението, Европа и съвременния свят.

Литература по темите:

Антична философия. Антология. С. 1994, / Ч 101 / А 749/.

Антология. Европейска философия XVII-XIX век. 1 част. С.1985.

Бояджиев, Цочо, Античната философия като феномен на културата, С. 1993 / Ч 101 / Б 734/.

Гадамер, Х. Г. Истина и метод, С. 1997.

Гурова, Лилия. Ролята на проблемите, 1998, / Ч 101 / Г 937/.

Декарт, Р. Събрани съчинения, С.1978.

Кант, И. Пролегомени, С. 1993.

Кант, Имануел. Критика на чистия разум, С. 1967, /ИА К 257/.

Кун, Т. Структура на научните революции, С.1996.

Мартен, Жан-Кле. 100 думи за 100 философи, С. 2006.

Научното познание, С. 1994.

Лайбниц, Готфрид. Нови опити върху човешкия разум, С.1974, / ИА Л 151/.

Лок, Джон. Опит върху човешкия разум, С. 1972, /141 / Л 810/.

Мит и философия, С. 1991, / ИА М 700/.

Платон. Диалози, С. 1979-90.

Пол Улф, Робърт. За философията, С., 2004.

Попов, Здравко. Аполодоровата “Библиотека” и проблемът за мита, в: Аполодор, Митологическа библиотека, С. 1992, / Ч 875 / А 786/.

Петров. Сава. Понятия за обективно и субективно, 1985, / 11 / П 471/.

Ръсел, Б. История на Западната философия, Т. 1 – 3, С. 1994 - 1996.

Ръсел, Б. Теория на познанието, 1997, / Ч 165 / Р 981/.

Саръилиев, Иван В. Прагматизъм, 2002, / Ч 165 / С 208/.

Сивилов, Л. Системното познание, 1994, / Ч 165 / С 352/.

Спасов, Добрин. Анализ на познанието, 1969, / ИА С 558/.

Спиноза, Бенедикт. Етика, 1955, / ИА С 572/.

Теории за истината, С. 1992, /Ч 141 / Т 497/.

Файерабенд, П. Против метода, С.1996.

Файерабенд, П. Три диалога за познанието, 2005, /Ч 165 / Ф 171/.

Фуко, Мишел. Археология на знанието, 1996, / Ч 165 / Ф 905/.

Хусерл, Е. Философията като строга наука, сп. Философски преглед, кн.2, 1992 и кн.1, 1993, С.

Хюм, Д. Трактат за човешката природа, С. 2006, / Ч 141 / Х 987/.

Chisholm, Roderick M. Theory of knowledge, 1966, /Ч 165 / C 52/.

Russell, Bertrand. The problems of philosophy, 1984, / Ч 101 / R 95/.

Tittle, Peg. What if…Collected Thought Experiments in Philosophy, 2005, / Ч 101 / T 64/.

Woozley, Anthony Douglas. Theory of knowledgee: an introduction, 1966, / Ч 165 / W 83/.