PHIB716D Философия на Лудвиг Витгенщайн

Анотация:

Целта на курса е да въведе студентите в основните проблеми, теми и понятия в ранното и късното творчество на Лудвиг Витгенщайн. Ранната аналитична философия бива представена чрез емблематичната работа на Витгенщайн Логико-философски трактат На анализ бива подложена изобразителната му теория, както и трансценденталистката платформа на Трактата. Очертават се проблемите пред Трактата и възможни посоки на обрата към късното творчество на Витгенщайн. Въвеждат се основните понятия и проблеми на късното му творчество, определящи по-общия обрат към философия на обикновения език (постаналитична философия).

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

проф. Димитър Вацов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Парадигмални разлики и основни проблеми и понятия от работите на Витгенщайн от ранния и късния му период.

.

2) могат:

 Владеят анализ на езика – логически анализ и анализ на употреби.

 Категориално и критически да реагират на проблеми и контексти


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. По време на консултациите преподавателят представя основни проблеми, понятия и решения, характерни за творчеството на Витгенщайн както през ранния, така и през късния му период, за да подготви студентите за тяната самостоятелна работа, завършваща с курсова работа по предварително определена тема.

Литература по темите:

Съчиненията на Витгенщайн, както и задължителната помощна литература са качени в Мудъл.

Средства за оценяване:

- Курсова работа и защита