BAFB606D Стартиране и финансиране на малък и среден бизнес

Анотация:

Учебната дисциплина ” Стартиране и финансиране на малък и среден бизнес” има за цел да очертае деловия профил на бизнес предприемача, осигуряващи успешен бизнес. На тази основа обучаващите се ще получат възможност да направят критична самооценка и анализ на личните си качества и възможности за самостоятелен бизнес. Курсът ще подпомогне обучаващите се за разработване на бизнес концепция, чрез която да се доразвие и конкретизира избраната бизнес идея, да се направят необходимите предварителни проучвания и разчети и при доказана ефективност да се започне разработката на бизнес план. Специално внимание е отделено и на особеностите при избора на един или друг вид финансиране на старт ъпи (рисково финансиране на бизнес идеята).

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Ралица Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Ключовите фактори за реализация на предприемаческата идея

• Предимствата и недостатъците на съвременните способи, методи и форми на финансирането при функционирането на стартъпите;

• Да анализират резултатите от различните финансови стратегии на компанията;

2) могат:

• Да разработват бизнес идея посредством бизнес план

• Да разработват модели на финансово планиране на стартъпи

• Да вземат адекватни управленски решения във връзка с прилагането на придобитите знания и самостоятелно да участват в процесите по менижмънта на нововъзникнали стартъпи


Предварителни изисквания:
Курсът „Стартиране и финансиране на малък и среден бизнес ” се опира на знанията, получени от студентите, в процеса на изучаване на следните дисциплини:

• Микроикономика

• Въведение в икономическото мислене

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Характеристика на успешния предприемач. Основни предприемачески умения. Алтернативи за започване на собствен бизнес.
  2. Създаване, оценка и избор на бизнес идея. Подходи за валидиране на бизнес идеята.
  3. Разработване на концепция за стартиране на собствен бизнес. Разработване на бизнес план.
  4. Изготвяне на маркетингов план и план на продажбите. Проучване на пазара.
  5. Източници на финансиране – сравнителен анализ между традиционните форми на финансиране на бизнеса.
  6. Тест
  7. Алтернативно финансиране с рисков капитал – фондовете за рисков капитал, акселератори, пре акселератори, бизнес ангели.
  8. Разработване на стратегическа финансова карта на компания. Рисково финансиране на фазите на инвестицията.
  9. Определяне на размера на необходимото финансиране и дейностите, за който да се използва.
  10. Тест

Литература по темите:

1. Ръководство за стартиране на бизнес „START-UP SMART”, 2018 http://startup-bgmk.eu/resources/

2. Наръчник за стартиране на малък и среден бизнес, 2014 http://www.hrdc.bg/est/product_show.php?id_project=2012-1-PT1-LEO04-12490-8&id_product=4

3. Наръчник на начинаещия предприемач, ИМН – Пловдив, 2008 http://ngo.flgr.bg/getfile/?63

4. Berkery, D. Raising Venture Capital for the Serious Entrepreneur, 2008