BASB820D Стаж II част

Анотация:

Като част от практическото обучение на студентите, стажът се осъществява във външна институция, в реална работна среда. Практическото обучение се провежда в институции, с които НБУ е сключил договор, или в такива по избор на студентитите.

Продължителността на стажа е 20 (двадесет) работни дни. По време на практическото си обучение, по възможност студентът преминава през различни позиции/отдели или различни работни места на счетоводния отдел.

Целта на стажа е студентите, които вече са получили теоретични знания и достатъчна информация за различните професии, да се запознаят с управлението и администрирането им в институциите, с основните принципи на работа, със задачите за изпълнение, с организацията на работа и със стандартите за качество в практиката. В рамките на 20-дневния стаж студентите получават практически знания относно позициите на основните професии в сферата на счетоводството и контролинга, с предоставяните основни и допълнителни услуги и др.

Фактическото провеждане на практическото обучение се извършва по предварително одобрен от ръководителя на стажа план. За всеки ден от него студентът води дневник, включващ последователно описание на извършените от него дейности в организацията, изпълнените задачи, извършената работа. Дневникът се попълва всекидневно и се подписва от студента и от представителя на организацията, отговарящ за стажа, като в края на стажа се подпечатва с официалния печат на организацията.

Защитата на практическото обучение се провежда в НБУ в определено от комисията време за всички стажове от семестъра. До защита се допускат студентите, представили удостоверение за проведено практическо обучение (служебна бележка), заверено от организацията, в която е проведен стажа, персонален дневник за провеждане на стажа и отчет за дейността си по време на практиката, заверени от ръководителя на стажа.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р
доц. Пламен Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как изглежда практическата дейност в счетоводната област в организацията на провеждане на стажа.

• Повече за реалните изисквания и поведение в организацията или отдела, занимаващи се със счетоводство и контролинг.

2) могат:

• Да се интегрират в работна среда.

• Да комуникират на характерен за организацията на стажа език.

• Да извършват дейности, свързани с администрирането и управлението на счетоводството и контролинга.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Счетоводство и контролингФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Получаване на стажа, уточняване на компанията, обект на стаж и изготвяне на план на стажа.
  2. Събиране на литература и на информация за написване на стажа.
  3. Самостоятелнла работа.

Литература по темите:

1. Димитров, М., М. Павлова Теория на счетоводството, С. 2008.

2. Динев, М., К. Златарева, Теоретични основи на счетоводството, С. 2011.

3. Душанов, И., Обща теория на счетоводството, С, 2011.

4. Петров, Л. Основи на счетоводството, С. 2011

5. Стоянов, С, Камелия Савова, Обща теория на счетоводството, С. 2008.

6. Рупска, Т., Методическио ръководство по основи на счетоводството, С. 2012.

Допълнителна литература:

1. Башева, С и кол. Основи на счетоводството, С. 2008.

2. Счетоводство- основен курс- сборник задачи, Савова, К., Л. Рангелова, С. 2009.

3.Петров, Л. Основи на счетоводството, С. 2011