BAEB876D Счетоводно отчитане на външнотърговските сделки

Анотация:

Курсът по "Счетоводно отчитане на външнотърговските сделки" включва теми, свързани с характеристиката и счетоводното отчитане на външнотърговските сделки и с валутните операции, извършвани по повод на тези сделки от нефинансовите предприятия. Неговата цел е да даде знания на студентите за счетоводното интерпретиране на различните валутни операции и сделки с чуждестранни контрагенти от и извън Европейския съюз. Той има преобладаващо практическа ориентация и си поставя следните задачи:

- да разясни задълбочено и достъпно характеристиката и счетоводното отчитане на външнотърговските сделки;

- да осигури знания за кредитните сделки в чуждестранна валута и за операциите с налична чуждестранна валута;

- да създаде умения за успешното прилагане на придобитите знания в практиката.

При представянето на тематичните единици се използват традиционни и съвременни подходи, приложими в областта на счетоводството, с което се цели създаването на широко-обхватна и задълбочена подготовка на студентите в областта на счетоводното отчитане на външнотърговските сделки.

Съдържанието на курса се актуализира текущо, съобразно промените в нормативната уредба и постиженията в теорията и практиката на счетоводството.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

да характеризират и оценяват видовете външнотърговски сделки;

да създават счетоводна информация за отделните външнотърговски сделки;

да знаят спецификата при счетоводното отчитане на кредитните сделки в чуждестранна валута и операциите с налична чуждестранна валута.

2)могат:

да характеризират и оценяват външнотърговски сделки

да съставят счетоводни статии за извършваните операции при външнотърговските сделки;

да съставят счетоводни статии за извършените кредитни сделки в чуждестранна валута и операции с налична чуждестранна валута.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- основи на счетоводството;

- финансово счетоводство.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Душанов, И., Димитров, М., Курс по счетоводство на предприятието, София, Издателство "Ромина", 2010 г.

2.Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, Държавен вестник, бр.86, 2007 г.

3.Международни стандарти за финансови отчети, приети с ПМС № 207/07.08.2006 г., Държавен вестник, бр.66, 2006 г.

4.Епстейн, Б., Мирца, А., Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност. Коментари и приложения, София, "К&Б консулт", 2004 г.

5.Отчитане на външнотърговските сделки /Меразчиев, В., Баташки, Г, Иванова-Кузманова, Г., Панчева, Ст., Михайлова, Р. Свищов, Ценов, 2010.

6.Петрова, Д. Счетоводно отчитане на външнотърговски сделки. София, Тракия - М, 2006.

7.Отчитане на външнотърговските сделки (сборник)/ Михайлова, Р., Ималова, Д. и др. Свищов, Ценов, 2006.