ARCM184 Упражнение: Интериор и дизайн за архитектура ІІ част

Анотация:

Работи се проект в архитектурна идейна фаза. Темата е обществен/индустриален интериор или дизайн за градски пространства. Всеки студент избира една от 3 възможни теми за работа и я развива в рамките на семестъра.

Курсът е процес на проектиране на интериорни пространства – от планово задание до завършен проект. Разработва се функционално решение, монтажен план, разгъвки, плафони и детайли в мащаби 1:50, 1:20 до 1:5.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Банко Банков  
гл. ас. Виолета Шатова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Студентите имат познания за принципи и фактология в архитектурните интериорни стилове; съответстия между архитектурни средства, информационно съобщение и възприятие.

2) могат:

Да анализират стиловите характеристики на интериора и неговите елементи.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

 Да са разработили успешно поне два проекта за сграда в рамките на първите две години на обучение

 Завършен курс по интериор - история и въведение в теорията

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Упражнение: Представяне на заданието за курсов проект и изискванията към него.
 2. Упражнение: Презентация: Представяне на информация за избран типологичен вид. Представяне на примери от българска и световна практика и критичен анализ на постиженията. – I – ва част
 3. Упражнение: Презентация: Представяне на информация за избран типологичен вид. Представяне на примери от българска и световна практика и критичен анализ на постиженията. – II – ра част
 4. Упражнение: Презентация: Представяне на информация за избран типологичен вид. Представяне на примери от българска и световна практика и критичен анализ на постиженията. – III – та част
 5. Упражнение: Работа по функционално решение на избраната задача – I – ва част
 6. Упражнение: Работа по функционално решение на избраната задача – I I– ра част
 7. Упражнение: Работа по функционално решение на избраната задача – III – та част
 8. Упражнение: Работа по функционално решение на избраната задача – IV– та част
 9. Упражнение: Работа по цялостната концепция на избраната задача - Цветоизграждане
 10. Упражнение: Работа по цялостната концепция на избраната задача - Moodboard
 11. Упражнение: Работа по цялостната концепция на избраната задача – 3Д представяне – I – ва част
 12. Упражнение: Работа по цялостната концепция на избраната задача – 3Д представяне – II – ра част
 13. Упражнение: Работа по Разгъвки
 14. Упражнение: Работа по Софит
 15. Упражнение: Работа по Детайли

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 Р. Никифорова „Дизайн в архитектурна среда”, Издателство на ВСУ, 2010

Допълнителна литература:

1. Азрикан, Д.А. (1980) Черти на системния обект на дизайна, превод от «Техническая естетика» 9/1979 в «Промишлена естетика/Декоративно изкуство», бр 3

2. Бодрияр, Ж. Към критика на политическата икономия на знака, ИК «Критика и хуманизъм», София, 1996

3. Бодрияр, Ж. Системата на предметите, ИК «ЛИК», София, 2003

4. Борисов, Б. Интелектуална собственост – Промишлен дизайн, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2001

5. Делчев, С. Основи на промишления дизайн в архитектурата, “Техника”, София, 1993

6. Деянов, П. Психоанализа и рекламна символика, „Славена”, Варна, 2005

7. Ермолаев, А (SE). Словарь дизайнера для работы в 21 веке, 1998

8. Ефимов, А. В. Дизайн архитектурной среды, Архитектура-С, 2004, Москва

9. Ефимов, А. В. Колористика города, Стройиздат, 1999, Москва

10. Земпер, Г. Практическая естетика, Москва, 1970

11. Зелен Витрувий – Принципи и практики на устойчивото архитектурно проектиране, UNDP (Програма на ООН за развитие), Eneffect, София, 2010

12. Иконников, А. Эстетические ценности предметно-просранственной среды, Стройиздат, 1990, Москва

13. Илиев, И. Паркетиращи конвексни петоъгълници, АрхИмед, 2009

14. Караманска, Д., И. Йошовска. (2008) Ергономични принципи и задачи при проектиране на работни съоръжения и системи, http://hrm2resources1.hit.bg/3-14.pdf

15. Минервин, Г. Б., В. Т. Шимко. Дизайн илюстрованный словарь-справочник, Архитектура-С, 2004

16. Михайлов, С. История дизайна – том 1, Союз дизайнеров Росии, Москва, 2002

17. Михайлов, С., А. Михайлова. Основы дизайна, Казань „Дизайн-квартал”, 2008

18. Никифорова, Р. Дизайн в архитектурата, Сборник І на Международна конференция „Пространство в европейската архитектура – традиции и новаторство”, 2009

19. Никифорова, Р. (2008) На границата между архитектура и дизайн, АМС Аспекти, бр.4

20. Никифорова, Р. Интериор – история и теория, Славена, 2008

21. Никифорова, Р. Информативна функция на формата, електронно издание на ВСУ, 2010, http://ejournal.vfu.bg

22. Пономарьова, Е. С. Цвет в интерьере, Минск, Вышейшая школа, 1984

23. Райчев, Р. Структурна комбинаторика, Издателска къща „Анубис”, 2002

24. Райчев, Р. Цветовете в изкуството, ИК ЛИК, София, 2005

25. Рессин, Г.К. Архитектура и машины, М., Стройиздат, 1977

26. Родькин, П. Оранжевая визуальная революция, Фирменные стили против символических систем. Эскалация дизайна и эскалация власти. М.: «ЛУч» 2005

27. Родькин, П. Новое визуальное восприятие, Современное визуальное искусство в условиях нового перцептуального вызова., М.: «Юность» 2003

28. Родькин, П. Промышленный бренд будущего – визуальная революция в эпоху атомного ренессанса, Москва, ФОРУМ, 2009

29. Рунге, В.Ф. История дизайна, науки и техники Вторая книга, Москва – С, 2007

30. Рябушин, А. В. Архитекторы рубежа тысячилетий, Исскуство ХХІ век, 2005

31. Сомов, Ю.С. Композиция в технике, М. Машиностроение, 1977

32. Терзиев, С., М. Петрова. Архитектурно осветление, „Славена”, Варна, 2009

33. Томиħ, Драгана В. Култура боjе у граду: Идентитет и трансформациjа, Универзитет у Београду, 2007

34. Тьялве, Эскилд. Краткий курс промышленого дизайна, Машиностроение, М. 1984

35. Фесенко, Д. Теория архитектурного процесса: контуры новой парадигмы, Москва, журнал “АВ”, 2010

36. Фийл, Шарлот и Питър. Дизайнът на 20 век, “Алианс-97”, Taschen, 2001

37. Фийл, Шарлот и Питър. Индустриален дизайн от А до Z, “Алианс-97”, Taschen, 2004

38. Шербеџиja, Милица М. Нови дизаjн радног места, Грађевинска кнjига а.д., Београд, 2007

39. Шимко, В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование, СПЦ принт, 2003

40. Asensio, Paco., Cristina Montes. Furniture/Mőbel Design, teNeues, 2003

41. Boschetti, Josef. (edited by). Details in design, The Images Publishing Group Pty Ltd, Victoria, Australia, 2006

42. Chris, Lefteri. Materials for inspirational design, RotoVision SA, 2006

43. Fischer, Joachim. Design Destination Worldwide, Tandem Verlag GmbH, 2008

44. Gale, Mary. An Opinion on The Theory of Ergonomic Task Seating vs the Facts, Australia, http://www.bambach.co.uk/pdf/theoryofergonomics.pdf

45. Gañares, Ana. Chill Out Space, Tectum Publisher, 2004

46. Garner, Philippe. Sixties design, Tashen, 1996

47. Guy, Julier. The Thames & Hudson Dictionary of Design Since 1900, 2004

48. Itten, Johannes. Kunst der Farbe, Иоханнес Иттен, Искусство цвета. Пер. с немецкого. — М.: Изд. Д.Аронов, 2000

5/3

49. Lloyd Jones, Peter. Taste Today: The Role of Appreciation in Consumerism and Design, Oxford, 1991

50. Maksimović, M. Arhitektura i, Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu, 2008

51. Manguel, P. 501 must-be-there events, Polly Manguel Publisher, 2009

52. Michl, Jan. On Seeing Design as Redesign An Exploration of a Neglected Problem in Design Education, Scandinavian Journal of Design History, 2002 (12): 7-23, Norway

53. Michl, Jan. Alvar Aalto: Savoy Vase, 1936, in Contemporary Masterworks, ed. Collin Naylor, Chicago and London: St. James Press, 1991

54. Paul, Overy. De Stijl Art, Architecture, Design, Thames and Hudson, 1991

55. Pevsner, Nicolaus. Pioneers of Modern Movement, from William Morris to Walter Gropius, Yale University Press, 2005

56. Pevsner, Nicolaus. The Sourses of Modern Architecture and Design, Thames and Hudson, 1968

57. Philip, Pacey. (1992) 'Anyone Designing Anything?' Non-Professional Designers and the History of Design. Journal of Design History. 5/3, р 217

58. Pulos, Arthur J. American Design Ethic: A History of Industrial Design, MIT Press Date, 1986

59. Pulos, Arthur J. American design adventure 1940-1975, MIT, 1988

60. Schittich, Christian. Exibitions and Displays Museum design concepts Brand presentation Trade-fair design. Institut für internationale Architektur-Dokumentation Gmbh&Co. KG, 2009

61. Schittich, Christian (Ed.). Small Structures Compact dwellings, Temporary structures, Room modules. Institut für international Architektur-Dokumentation Gmbh&Co. KG, 2010

62. Spuybroek, Lars. NOX machining architecture, Thames and Hudson, 2004

63. Vasiljević, Milovan. Dizajn, Fakultet za dizajn, Beograd, 2005

64. Vitra Eames, Germany, 1996 65. Walker, Peter and Partners. Landscape Architecture Defining the Craft Thames and Hudson, 2005

Средства за оценяване:

1. Boschetti Josef (edited by), Details in design, The Images Publishing Group Pty Ltd, Victoria, Australia, 2006

2. Chris Lefteri, Materials for inspirational design, RotoVision SA, 2006

3. Fischer Joachim, Design Destination Worldwide, Tandem Verlag GmbH, 2008

4. Fountains: Splash and Spectacle Water and Design from the Renaissance to the Present

5.Otie Kilmer W., Kilmer R., Construction Drawings and Details for Interiors: Basic Skills, John Wiley & Sons, New Jersey, 2009

6. Периодични издания по темата:

• Interior + Design;

• The making of design

• Domus

• Salon – interior

• DETAIL

• АBITARE

• Идеален дом

• Наш дом