ARCM239 Интериор и дизайн за архитектура ІІ част

Анотация:

Курсът дава познания необходими на студентите за предстояща практика в областта на вътрешната архитектура и дизайн за архитектурата. Фокусира се върху познанията в процеса на проектирането и проблематиката на вътрешната архитектура

Задача на курса е:

 Да се представят световни примери илюстриращи съвременните тенденции по изследваната проблематика;

 Да се извадят специфичните характеристики и да се проследят актуалните подходи и добри практики, свързани с темата;

 Да се представят актуални решения към изследваната проблематика;

Целта на курса е да даде познания и да формира отношение на студентите към дизайна и неговото място в работата на архитекта.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Банко Банков  
гл. ас. Виолета Шатова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

принципите и методите на проектиране, имат умения за анализиране на формата и знания за формообразуване и композиции при комплексно проектиране на архитектурна среда.

2) могат:

имат умения за анализиране на формата и знания за формообразуване и композиции при комплексно проектиране на архитектурна среда.


Предварителни изисквания:
Завършен курс по интериор – история на интериорния дизайн

Завършен курс Интериор и дизайн за архитектурата І частФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Архитектура на обществените сгради Композиционно изграждане на интериора: - архитектура и типология на обществените сгради - композиционно формиране на интериора при обществените сгради
 2. Въздействие на архитектурното пространство: - понятие за емоционално въздействие на архитектурното пространство - свойства на архитектурното пространство - психологическо възприятие на интериора
 3. Обзавеждане на административни сгради: - Видове сгради и дейности в тях - Видове работни помещения и зониОбзавеждане на висши учебни заведения - Състав и вид на помещението в сградите на ВУЗ - Аудитории и лабораторни помещения - Видове обзавеждане - Функционални размери - Изисквания към залите - Организация на дейностите и обзавеждането
 4. Обзавеждане на училища и детски градини - Видове учебни сгради - Обзавеждане на училищни сгради - Аранжиране на учебни помещения - Функционални размери на мебелите
 5. Обзавеждане заведения за обществено хранене - Форми на обслужване - Обзавеждане на залите за хранене в ресторанти - Функционално изграждане - Видове мебели и отстояния - Осветление
 6. Обзавеждане на търговски зали - Видове търговски зали - Обзавеждане и организиране на работни зони - Планировъчни схеми - Видове мебели и отстояние - Осветление в интериора
 7. Обзавеждане на зрителни зали - Критерии за добро зрително възприятие и акустика - Особености при различните видове зали - Видове мебели и функционални размери - Комуникация и проходимост
 8. бзавеждане на експозиционни зали - Видове зали за експозиция - Видове експонати и организацията им - Начини за излагане на експонатите: аноиладно, коридорно, с преградни конструкции, безкоридорно - Зони за комуникация и ъгъл на възприятие - Осветеност и визуална комуникация
 9. Обзавеждане на помещения за изчакване и рекреация - Аранжиране на зони за изчакване и рекреация - Функционални размери и отстояния - Помещения за чакане в различните обществени сгради - Габарити и разположение на информационните витрини - Визуална комуникация
 10. Обзавеждане на библиотеки - Класификация на сградите
 11. Състав и вид на помещенията - Обзавеждане на читални за периодични издания - Обзавеждане на читални за специализирана литератур
 12. Обзавеждане на заемна зала
 13. собености на интериорното изграждане
 14. Осветеност и видове осветление
 15. Осветеност и видове осветление

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• 1. Шатова, В., "Обновяване на градските райони чрез нови културно-архитектурни обекти",Сборник научни публикации ПОЛИТИКИ И ИНОВАЦИИ ЗА ГРАДОВЕТЕ [POLICIES AND INNOVATIONS FOR CITIES], гр. София, 2022

2. Шатова, В., "Съвременни похвати в оформлението на офис пространствата днес"/"Contemporary characteristics in workspace architecture", Сборник научни публикации на НБУ, гр. София, 2021г., ISSN: 1314–7188 (научна статия).

3. Шатова, В., „Значими връзки между култура, архитектура и туризъм"/“Significant links between culture, architecture and tourism“, Сборник научни публикации на НБУ, гр. София, 2020г., ISSN: 1314–7188 (научна статия).

4. Шатова, В., „Важни направления в развиването на успешните културно-архитектурни проекти днес"/"Important directions in the development of successful cultural and architectural projects today“, Сборник научни публикации на НБУ, гр. София, 2020г., ISSN: 1314–7188 (научна статия).

5. Шатова, В., „Ролята на цвета в музейната архитектура“, Сборник с материали от Национална научна конференция с международна участие “Цвят и светлина в архитектурата - ІV”, 2015, стр. 89-96,УАСГ ISSN: 1314 – 6564 (научна статия).

6. Р. Никифорова „Дизайн в архитектурна среда”, Издателство на ВСУ, 2010

7. Asensio, O. (2018), Architecture Today: Interior Design 2018, Loft Publications

8. Bell , J. (2016), The Modern House, Artifice books on architecture

9. Higgins, I. (2015), Spatial Strategies for Interior Design, Laurence King Publishing

10. Lawson, S. (2013), Furniture Design: An Introduction to Development, Materials and Manufacturing, Laurence King Publishing

11. Hem, H., (2020) Scandinavian Interiors

12. Mitton, M., (2021) Residential Interior Design: A Guide to Planning Spaces 4th Edition. Wiley; 4th edition

13. Innes, M., (2012) Lighting for Interior Design. Laurence King Publishing

14. Leydecker, S. (2016), Designing Interior Architecture, Birkhäuser

15. Plunkett, D., Mantle, B. (2015), Construction and Detailing for Interior Design, Second Edition, Laurence King Publishing

16. Postell, J., (2012) Furniture Design, Wiley; 2nd edition

17. Grimley, C., (2018) The Interior Design Reference & Specification Book Updated & Revised: Everything Interior. Rockport Publishers

18. Електронни материали - лекции, качени в системата MOODLE и др.,

19. Интернет сайтове

www.archdaily.com

www.dezona.com

www.behance.net

Средства за оценяване:

Провежда се текущ контрол. Текущият контрол е въз основа на две поставени задачи – самостоятелно проучване по зададена тема и презентация пред курса. Желателно е темите да са свързани с проекта за обществен или индустриален интериор, който студентите разработват в същия семестър .