MUSB713 Камерни ансамбли - ІІІ част

Анотация:

Курсът се състои от 30 часа и е предназначен за студенти от Модул "Музикално изпълнителство", седми семестър на Бакалавърска програма "Музика". Това е курс занимаващ и имащ за цел да развива изпълнителските и теоретични знания и умения на всеки един студент в зависимост от инструмента/или вокал/, който той упражнява, уменията за свирене/пеене в камерен ансамбъл - трио, квартет, квинтет, сонатни двойки, както и в поп и джаз ансамбли.

Използва се музикална литература както на български ,така и на английски език.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

гл. ас. Илиян Парасков  д-р
 Ермила Швайцер  д-р
проф. Людмил Ангелов  

Описание на курса:

Компетенции:

Опитност придобита по време на лекциите която позволява на студента да участва в различни проекти в НБУ и на сцената у нас както и в чужбина.Работа в екип/група/оркестър/камерен оркестър/комбо състав/соло/

Успешно завършилите курса:

- Имат умения във всички форми на изпълнителското музициране

- Запознати са с различни стилове в камерната музика

- Имат познания за различни национални школи ( и различни езици)

- Имат обогатен репертоарот камерни творби
Предварителни изисквания:
Нотна грамотност и обща музикална култура

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Развитие на инструменталната и вокалната техника чрез камерна музика: -Специфични технически упражнения за ансамбли. -Как да се постигне синхрон между различни инструменти. -Подобряване на артикулацията и динамиката в ансамблов контекст.
  2. Прима виста и бързо разчитане на нотен текст: -Основни принципи на прима виста за различни инструменти и вокал. -Техники за бързо разчитане и адаптиране към нови партитури. -Практически упражнения с разнообразен репертоар.
  3. Вокални техники и тяхното приложение в камерни ансамбли: -Техники за дишане и контрол на гласа. -Хармонизиране и координация между вокалистите. -Работа върху специфични вокални стилове в камерната музика.
  4. Орнаментика в камерната музика: От простото към сложното: -Исторически преглед на орнаментиката в различни музикални периоди. -Практически примери за проста и сложна орнаментика. -Възможности за импровизация и комбинирана орнаментика.
  5. Имитация на стилове в камерната музика: -Анализ на стиловете на различни композитори и периоди. -Практически упражнения за имитация на стил. -Изпълнение на репертоар, имитиращ стиловете на различни епохи.
  6. Разработване на личен изпълнителски стил в ансамблов контекст: -Изграждане на индивидуалност в изпълнението. -Взаимодействие и диалог между музикантите. -Развиване на уникален ансамблов звук.
  7. Динамика и фразиране в камерната музика: -Изучаване на динамични контрасти и тяхното приложение. -Техники за фразиране и музикална артикулация. -Работа върху изразителността в ансамбловата музика.
  8. Репетиционни техники и изграждане на ансамблова сплотеност: -Ефективни методи за репетиция на камерни ансамбли. -Стратегии за решаване на конфликти и постигане на консенсус. -Изграждане на доверие и комуникация между членовете на ансамбъла.
  9. История и развитие на камерната музика: -Преглед на развитието на камерната музика от барока до съвременността. -Анализ на ключови произведения и техните особености. -Разбиране на историческия контекст и неговото значение за изпълнението.
  10. Изпълнение и интерпретация на съвременна камерна музика: -Възможности и предизвикателства при изпълнение на съвременни произведения. -Работа върху нестандартни техники и новаторски подходи. -Как да се подходи към нови и непознати композиции.

Литература по темите:

Jamie Aebersold-jazz exercises-book 1-47

Oscar Peterson-jazz standards

Bill Evans-jazz exemples

Kenny Baron-all time jazz standarts

Средства за оценяване:

Упражнения,домашни задачи,контролни 20%

Презентация 40%

Практическа реализация 40 %