MUSB734 Полифония - I част

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• Курсът по полифония в НБУ е насочен към разкриване на теоретични представи и изграждане на някои основни практически умения, свързани с полифоничността (съзвучаването при многогласие), най-вече в аспекта на относителната самостоятелност и равноправност на отделните гласове.

• Курсът по полифония се разгръща в 2 части:

1. Многогласът в западноевропейската музикална култура до края на ХVІ век и

2. Многогласът в западноевропейската (и повлияната от нея световна) музикална култура от началото на ХVІІ век до съвременността.

• Обучението в Част 1 има за цел:

? чрез практическото усвояване на композиционната мисловност в базирания върху тази учебна програма курс на обучение (макар и само в рамките на старата мелодия и двугласа) да се осмислят като представи и овладеят като практически умения основните принципи на употреба (в старата европейска музика) на консонанса и дисонанса;

? да създаде у студентите представи и разбиране за възникването на едногласа, психологията на многогласа – и в частност на тези музикални произведения и стилове, при които отделните гласове са относително равнопоставени;

? да стимулира осмислянето на различните характеристики на едни или други изяви на полифоничност както като акустически принципи на съзвучаването, така и като стилови норми на строеж на многоглас, появили и изменили се в историческата променливост на музикалните жанрове и форми;

? да осветли исторически и еволюционно и появата на основни акордови вертикали и оформилата се логика на редуването им (акордовата функционалност), а оттам – развитието, утвърждаването и господството в определен исторически период на функционалната хомофонно-хармонична музика;

? да обогати и разшири слуховата практика и опит на студентите с многогласни инструменти, както и разбирането им за хоровата и оркестровата фактура и звучност;

? да създаде у студентите музикална и културологична база за подпомагане на развитието и на музикалния слух, и на възможността за многостранно осмисляне на практиката по солфеж, хармония и други музикално-теоретични дисциплини.

? да въведе студентите в принципите, особеностите и проблемите на осмисляне, свързани с историческата еволюция на многогласа в западноевропейската музика – от най-ранните му форми до края на ХVІ век;

? да подготви студента за изучаване на Част 2 от дисциплината полифония.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

? историко-еволюционните и технически характеристики на многогласните строежи в западноевропейската музика от най-ранните им форми до края на ХVІ век;

2) могат:

? да прилагат тези теоретични познания в практическа работа със съответни многогласни аудио и/или нотни записи на вокални, вокално-инструментални и инструментални творби, анализирайки ги в аспект на полифоничност;

? аналитично да работят с многогласни записи на музика – както за свои цели, така и за целите на педагогическите им възможности


Предварителни изисквания:

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

• нотация,

• солфеж,

• елементарна теория на музиката,

• хармония,

• история на музикатаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Основни източници:

1. Конов, Я.: За полифоничността. Книга за студентите от НБУ. София, 2010

2. Сканирани ноти и текстове, както и линкове към съответни сайтове (съдържащи ноти, историко-теоретични текстови, анализи, вкл. мултимедийно поднесени) – качени от проф. д.н. Явор Конов в системата „Мудъл” на НБУ

Други източници:

1. Абрашева, Св.: Български народен двуглас, София, 1974

2. Ангелов, А.: Контрапункт, част І и ІІ, 2-о изд., Пловдив, 1996-97

3. Ангелов, А.: Теория и технология на полиморфичната структура, Адванс, Пловдив, 1998

4. Атлас Музика (в 2 тома), Летера, Пловдив, 2000

5. Белтрандо-Патие, М.-Кл.: История на музиката (в 2 тома), Музика, София, 1997 (І), 1999 (ІІ)

6. Бросар, С. дьо: Речник по музика (1705) – превод и коментари Явор Конов, Ниба Консулт, София, 2010

7. Дьо Сен Ламбер: "Принципите на клавесина" (Париж, 1702), "Нов трактат за акомпанимента на клавесин, на орган и на други инструменти" (Париж, 1707), Явор Конов, "Първият трактат по клавесин - "Принципите на клавесина", Дьо Сен Ламбер, Париж, 1702" - дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен Доктор, София, 1997. Музикално общество "Васил Стефанов", София, 1998

8. Евдокимова, Ю.: Многоголосие средновековья X-XIV века – в "История полифонии", вып. 1, Москва, 1983

9. Карастоянов, А.: Контрапункт. Полифония. София, 1954

10. Конов, Я. Българските учебници по контрапункт и развитието на учебната дисциплина полифония (Кантус фирмус и двуглас), сп. Българско музикознание, БАН, София, 1989, кн. 3, 1989, с. 67-76

11. Конов, Я.: Учебната дисциплина полифония (контрапункт) в България и в Русия. Дипломна работа. Държавна музикална академия “Панчо Владигеров”, София, 1991

12. Конов, Я.: Лексикографско, историографско & библиографско наследство на Себастиан дьо Бросар (1655–1730) – духовник, музикант & ерудит, Музикално общество Васил Стефанов, София, 2008

13. Конов, Я.: Себастиан дьо Бросар и неговият речник по музика, Музикално общество Васил Стефанов, София, 2003

14. Конов, Я.: Фукс: един предговор, сп. Музика. Вчера. Днес, кн. 6, 2003, с. 13-35

15. Конов, Я.: За Джозефо Царлино и Изкуството на контрапункта, Музикално общество Васил Стефанов, София, 2004

16. Кръстева, Н.: "Полифония" от Здравко Манолов, сп. Българска музика, София, 1977, бр. 8, с. 35-36

17. Кръстева, Н.: Контрапунктичната техника в месите на Жоскен де Пре, с прилож. нотни примери, Муз. хоризонти, София, 1986, кн. 11 - 74 с., кн. 12 - 71 с.

18. Манолов, Здр., Дим. Христов: Полифония, Музика, София, 1965

19. Манолов, Здр., Дим. Христов: Полифония, 2-о изд., Музика, София, 1977

20. Манолов, Здр., Дим. Христов: Полифония, 3-о изд., Музика, София, 1992

21. Манолов, Здр.: Полифония, Музика, София, 1975

22. Музикален терминологичен речник, съст. Св. Четриков, Наука и изкуство, София, 1969

23. Музыкальная энциклопедия (т.т. 1-6), Советская энциклопедия, Москва, 1970-1982

24. Радев, Д. Б.: Контрапункт. Прост и сложен контрапункт. Имитация. Канон. Фуга. София, 1941

25. Стоянов, П.: Що е музикална тема, София, 1966

26. Танеев, С.: Подвижной контрапункт строгого письма, Лайпциг (изд. М. Беляев), 1909, 402 с., 2-ое стереотип. изд. 1959

27. Хаджиев, П.: Елементарна теория на музиката, София, 1990

28. Христов, Дим.: Към теоретичните основи на мелодиката, т. I. Опит за очертаване на аналитичен подход към отделната мелодия, Наука и изкуство, София, 1973

29. Христов, Дим.: Към теоретичните основи на мелодиката, т. II. Опит за класификация на мелодическите прояви, Наука и изкуство, София, 1982

30. Христов, Дим.: Към теоретичните основи на мелодиката, т. IIІ. Опит за обяснение на мелодичния феномен, Наука и изкуство, София, 1988

31. Abraham, G.: The Concise Oxford History of Music, Oxford, Oxford Univ. Press, 1988

32. Apel, W.: The Notation of Polyphonic Music. 900-1600. Fourth edition. Revised and with Commentary. Cambridge, Massachusetts, The Medi?val Academy of America, 1949

33. Arnold, D.: The New Oxford Companion to Music, 2 vol., Oxford, Oxford Univ. Press, 1983

34. Encyclopaedia Britannica

35. Brossard, S. de: Dictionnaire de musique contenant une explication des termes grecs, italiens, latins, seconde edition, Paris, Ballard, 1705, R/Frits Knuf, Hilversum, 1965

36. Dictionnaire de la musique, Paris, Larousse, 1987

37. Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 17 Bde, Munchen, Deutscher Taschenbuch Verlag, Kassel-Basel-London, Barenreiter-Verlag 1949-73/R1989

38. Fux, J. J.: Gradus ad Parnassum, a facsimile of the 1725 Vienna Edition - New York, Broude brothers, 1966

39. Goldron, R.: Histoire de la musique. III. Triomphe de la polyphonie, Lausanne, 1965

40. Honegger, M.: Dictionnaire de la musique, 2 vol., Paris, Bordas, 1970

41. Jeppesen, K.: Kontrapunkt, Leipzig, 1978

42. Jeppesen, K.: The Style of Palestrina And the Dissonance, Dover Publications, New York, 1970

43. Marco, G.: Zarlino on counterpoint: an indexed annotated translation of the Istitutioni harmoniche, Book III, with a glossary and commentary, Doctor of Philosophy Dissertation, University of Chicago, Illinois, 1956

44. Marco. G.: Zarlino’s Rules of Counterpoint in the light of modern Pedagogy. The Music Review, XXII (1961), 1, с. 1-12.

45. Meritt, A.: Sixteenth-century Polyphony, Cambrige, Mass., 1946

46. Michels, U.: dtv-Atlas zur Musik, Tafeln und Texte, Band 1, Barenreiter Verlag, Munchen, 1977

47. Michels, U.: dtv-Atlas zur Musik, Tafeln und Texte, Band 2, Barenreiter Verlag, Munchen, 1985

48. Microsoft Encarta Encyclopedia

49. Morris, R.: Contrapuntal Technique in the Sixteenth Century, Oxford, 1934

50. Schering, A.: Geschichte der Music in Beispielen, Leipzig, Breitkopf & Hartel, 1931

51. Scholes, P.: The Oxford Companion to Music, Oxford, Oxford Univ. Press, 10th ed., 1970

52. The Concise Oxford Dictionnary of Music, ed. Michael Kennedy, Joyce Bourne Kennedy, Oxford, Oxford Univ. Press, 2007

53. The New Groves Dictionary of Music and Musicians, ed.Stanley Sadie. Macmillan Publishers Ltd, London, 1980, R/1996

54. The New Grove Music Online and Oxford Music Online

55. The Study of Counterpoint from Johann Joseph Fux’s GRADUS AD PARNASSUM, translated and edited by Alfred Mann, W. W. Norton & Company, Inc. New York, 1965

56. Zarlino, G.: The Art of Counterpoint, Part Three of Le Istitutioni Harmoniche, 1558, transl. by Guy A. Marco and Claude V. Palisca, Yale Univ. Press, New Haven and London, 1968

Освен това, текстови, графични, аудио-, видео- и други файлове, качени в Мудъл, налични в Интернет или в собствения ми архив.

Заб.: възможно е ползването на различни други източници на информация; добре е да е съгласувано с преподавателя.

Средства за оценяване:

ТЕСТ

КОНТРОЛНА РАБОТА

АНАЛИЗ

ПРАКТИЧЕСКА РАЗРАБОТКА

СЪБЕСЕДВАНЕ