BULB796 Интерпретаторски подходи към художествения текст в средното училище (избираема дисциплина)

Анотация:

Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Йордан Ефтимов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: