CELB039 Микробиология на почвите

Анотация:

В учебната дисциплина се дават основни понятия, свързани с биоразнообразието на почвените микроорганизми,

състава на микробните съобщества, тяхното функциониране и динамика.

Ще бъде разяснено значението на почвените микроорганизми за почвеното плодородие и

използването на почвата като енергиен и хранителен ресурс.

Студентите ще бъдат запознати с пространствените и времеви скали и градиенти на основните почвени типове,

както и с почвените характеристики като pH, влага, температура, светлина, генетичен трансфер и

филогенеза на почвените микроорганизми.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

проф. Венета Грудева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основни познания за видовия състав на почвените микроорганизми, структурата на почвените микробни популации и тяхната динамика и баланс.

2) могат:

Да разпознават различните микроорганизми в отделните почвени типове.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания, получени в курсовете по Биология и Екология.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Van Elsas, JD, Jansson, J, Trevors, J. (2007). Modern soil microbiology, 2ed,, CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton, London, New York, ISBN-10: 0-8247-2749-5

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - 40 % / ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА -10 %/ УСТЕН ИЗПИТ - 40% / Самостоятелна работа:

Курсова работа на английски език, презентация на английски език, превод и резюме на научни статии -10%