CELB038 Микробиология на питейните и отпадните води

Анотация:

Учебната дисциплина е фокусирана върху изучаване на ролята на микроорганизмите в самопречиствателните и пречиствателните процеси. Разисква се както индикаторният им потенциал, така и решаващата им роля в трансформацията на тривиалните и токсичните замърсители. Прави се паралел между автохтонните и алохтонните микроорганизми в питейните и отпадъчните води. Съществено място е отделено на структурата на микробните съобщества - водни, седиментни, активни утайки, биофилми и методите за диагностика на ключови таксономични и функционални групи микроорганизми.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

проф. Яна Топалова  д. б. н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Студентите получават знания относно автохтонните и алохтонните микроорганизми, които са индикатори за качеството на водите и способността в тях да се реализират самопречиствателни и пречиствателните процеси.

2) могат:

Да определят количеството, функционалната и таксономична принадлежност на ключовите групи микроорганизми - индикатори за качеството и пречиствателния потенциал на естествените и изкуствени водни тела.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Знания, получени в курсовете по Микробиология, Биохимия, Обща и неорганична химия,

" Органична химияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Топалова, Я. 2009. Биологичен контрол и управление на водопречистването, Изд. ПъблишСайтСет-Еко, София, ISBN 978-954-749-042-0, стр. 360. Монография

2. Arora Rajesh /2012/ Microbial Biotechnology - Energy and Environment, www.cabi.org, p. 396

3. Haandel van A.C. and Lubbe van der J.G.M. /2012/ Handbook of BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT, Design and Optimisation of Activated Sludge Systems. p.770

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - 40 % / ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА -10 %/ УСТЕН ИЗПИТ - 40% / Самостоятелна работа:

Курсова работа на английски език, презентация на английски език, превод и резюме на научни статии -10%