CELB069 Основи на фармакологията и токсикологията

Анотация:

Курсът „Основи на фармакологията“ цели да запознае студентите с принципите на взаимодействие между лекарствените вещества и човешкия организъм. Ще бъдат разгледани както основите на общата фармакология, така и отделните лекарствени групи. Студентите ще бъдат запознати с базови понятия от поведението на лекарствата в организма (фармакокинетика) и взаимодействието с прицелни структури за осъществяване на лекарствен ефект (фармакодинамика). Ще бъдат представени основните групи лекарства, класификация и наименования. Ще бъдат обхванати особености в структурата на лекарствата, пътища на въвеждане, дозировка, видове лекарствен ефект и механизми на действие на лекарствените вещества. В курса ще бъдат засегнати етапите на разработване на лекарства, проследяване на безопасността на лекарствените продукти и оценка на рисковете и ползите от лекарствената терапия. Ще се обърне внимание на нови направления в разработването на лекарства и бъдещи насоки в развитието на фармакологията.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

гл. ас. Виолета Гетова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) Знаят:

- Как влияят лекарствата върху човешкия организъм и са запознати с основните характеристики на отделните фармакологични групи

- Разбират разликите между лекарствени и нелекарствени вещества

- Кои са източниците на актуална информация за лекарствените продукти, етапите на създаване на нови лекарства и особеностите им

2) Могат:

- Ориентират се в различните видове класификации и наименования на лекарствата

- Свободно боравят с основни понятия от фармакологията

- Дават обща характеристика на различните видове лекарствен ефект, и пътища на въвеждане и дозировка


Предварителни изисквания:
Основни познания по анатомия, физиология, патофизиология, химия и биохимияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Фармакология и токсикология, ред. Н. Бояджиева и К. Якимова, изд. Арсо, 2014

2. Фармакология, колектив, ред. И. Ламбев и Н. Бояджиева, изд. Арсо, 2010

3. Basic and Clinical Pharmacology, Eds. B. Katzung, S. Masters, A. Trevor, 13th Edition, LANGE Basic Science, 2015

4. Pharmacology Lipincott’s Illustrated Reviews Series, 7th Edition, Wolters Kluwer, 2014

5. Clinical Pharmacology, 11th Edition, Churchill Livingstone, Eds. P. N. Bennett, M.J. Brown, P. Sharma, 2012

Средства за оценяване:

Текущо оценяване от писмени задачи - 40%

Индивидуална задача и презентация - 20%

Устен изпит - 40%