MUSB700 Музикална теория (хармония, полифония, анализ) - ІІІ част

Анотация:

Курсът се състои от 30 аудиторни часа, разпределени в един семестър и е трета част от цикъл от четири курса предназначен за бакалавърска програма “Музика” - модул “Тонрежисура и музикален мениджмънт”. Часовете на курса са теоретични и практически.

По време на обучението в него студентите се запознават с: основни понятия, термини, реалии и факти в три от основните музикално теоретични дисциплини - хармония, полифония и музикален анализ. Те изучават основните технологични принципи на конструирането на музикалната тъкан, с основви принципи на създаване и начини на структуриране на музикалната творба, с основни композиционни системи, разгледани в тяхното различно развитие през различни епохи и стилове, с основополагащи етапи от развитието на творческия процес.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: реалии и факти в три от основните музикално теоретични дисциплини - хармония, полифония и музикален анализ; основни принципи на работа в структурирането на музикалната тъкан и създаването на музикалната творба.

2) могат: да работят с основни композиционни техники, разгледани в тяхното развитие през епохите; да разпознават различни стилове, епохи и композиционни принципи и да правят класификации.
Предварителни изисквания:
Да са изучавали основните курсове в предишните години на обучение и най-вече Солфеж и Музикална теория, както и първите две части на курс "Музикална теория (хармония, полифония, анализ)".

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Михелс, У. Атлас "Музика". П., Летера, 2001.

2.Стоянов, П. Музикален анализ. С., 1993.

3.Цукерман, Л. Музыкальныие жанры и основы музыкальных произведений. М., 1988.

4. Bauer, Amy. "Cognition, Constraints, and Conceptual Blends in Modernist Music", Ashby, Arved, ed., 2004

5. Drabkin, William. Analysis (with Ian Bent) [New Grove Handbook in Music]. London: Macmillan, 1987

6.Kuhn, C. Analyse lernen. Kassel, 2002.

7. Meyer, Leonard. Emotion and Meaning in Music. Chicago: University Of Chicago Press, 1961.

8. Meyer, Leonard. Style and Music: Theory, History, and Ideology. Chicago: University оf Chicago Press, 1997.

9. Конов, Я.: Учебната дисциплина полифония (контрапункт) в България и в Русия. Дипломна работа. Държавна музикална академия “Панчо Владигеров”, София, 1991

10. Конов, Я.: Лексикографско, историографско & библиографско наследство на Себастиан дьо Бросар (1655–1730) – духовник, музикант & ерудит, Музикално общество Васил Стефанов, София, 2008

11. Конов, Я.: Себастиан дьо Бросар и неговият речник по музика, Музикално общество Васил Стефанов, София, 2003

12. Конов, Я.: Фукс: един предговор, сп. Музика. Вчера. Днес, кн. 6, 2003, с. 13-35

13. Конов, Я.: За Джозефо Царлино и Изкуството на контрапункта, Музикално общество Васил Стефанов, София, 2004

14. Кръстева, Н.: "Полифония" от Здравко Манолов, сп. Българска музика, София, 1977, бр. 8, с. 35-36

15. Кръстева, Н.: Контрапунктичната техника в месите на Жоскен де Пре, с прилож. нотни примери, Муз. хоризонти, София, 1986, кн. 11 - 74 с., кн. 12 - 71 с.

16. Манолов, Здр., Дим. Христов: Полифония, Музика, София, 1965

17. Манолов, Здр., Дим. Христов: Полифония, 2-о изд., Музика, София, 1977

18. Арнаудов, Георги. Бележки към разбирането на понятието стил в музиката от края на ХХ и началото на ХХI век. В: Българско музикознание, с. 182-200, бр. 3-4, 2013

Средства за оценяване:

Практическа разработка

Тест I

Тест II

Контролна работа

Анализ