PHIB766 Проект "Практически умения в четенето и писането на философски текст"

Анотация:

• Курсът цели да подготви студентите за самостоятелна работа с научни текстове и за авторско писане на научни текстове. Той проследява и проиграва на практика целия цикъл от стъпки по създаването на философски текст – от събирането на литература по зададен проблем, през критическия й анализ и обзор, до формулирането на собствена позиция по проблема и представянето й в научна статия. Курсът подготвя студентите за по-самостоятелна и специализирана работа през втората половина на следването им и им дава практически умения, улесняващи подготовката на бакалавърските им тези.1) знаят:

прочети още
Философия

Преподавател(и):

проф. Димитър Вацов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Да формулират специфични философски проблеми, да набират нужните им данни за тяхното разработване, да обобщават данните и да заемат критична позиция спрямо предходни изследвания, да формулират собствена позиция по въпроса и да я изразяват.

2) могат:

• Да създават анотации, рецензии и научни статии.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Подготвя за самостоятелна работа с научни текстове и за авторско писане на научни текстове.

Литература по темите:

JSTOR, CEEOL