PHIB736 Ренесансът: философия, култура, изкуство

Анотация:

Курсът е ориентиран към философията и културата на италианския ренесанс и мястото, което той заема в историята на европейската цивилизация и изкуство.

Курсът цели да представи в историко-философска и културно-историческа перспектива изграждането и вътрешните динамики на философията на ренесанса, чрез поместването й сред другите феномени на високата ренесансова култура.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

гл. ас. Сергей Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Студентите познават историята на ренесансовата философия в контекста на западноевропейската култура.

2) могат: Студентите задълбочават уменията си за работа в историко-философска перспектива.


Предварителни изисквания:
не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Мистицизъм на късното средновековие. Йоханес Екхарт. Никоай от Куза.
 2. Разбирането за „ренесанс”. Нова епоха или етап от средновековието. Какво представлява ренесансовата философия. Късно средновековни и ранно модерни сътресения в обществото и културата.
 3. Културно-исторически и социо-културни подходи към феноменът „ренесанс“ и неговото наследство.
 4. Данте Алигиери и флорентинският 14 век. Поезията, теологията и науката. Красноречие и истина.Джовани Бокачо. Франческо Петрарка. Леонардо Бруни.
 5. Ранно ренесансова религиозна живопис. Джото и Андреа Пизано. Фламандски майстори и миниатюри.
 6. Ренесансовият хуманизъм. Лоренцо Валла. Хуманистите и особеностите на италианската университетска култура. Хуманистите и спецификите на италианската градска култура.
 7. Флорентинският неоплатонизъм. Културни и социални предпоставки за възникването на Платоновата академия във Флоренция. Джовани Пико делла Мирандола: съчетаването на Платон и Аристотел; достойнството на човека.
 8. Флорентинският неоплатонизъм. Духът на академията. Марсилио Фичино – „сумата” на платоническата философия; опит за метафизически синтез: духовният кръговрат; човекът – йерархията – богът; концепцията за любовта; формата и светлината като онтично-познавателни принципи.
 9. Неоплатонизъм и живопис. Ботичели, Леонардо, Микеланджело.
 10. Ренесансовият пантеизъм. Джордано Бруно.
 11. Ренесансовият аристотелизъм. Пиетро Помпонаци – концепция за душата.
 12. Политически и социални ренесансови теории. Николо Макиавели. Балтазаре Кастильоне. Ескиз – утопията на Томас Мор. Томазо Кампанела.
 13. Амброджо Лоренцети. Алегория на доброто управление.
 14. Заключение. Философски идеи, митологеми и изкуства в контекста на ренесансовата култура.
 15. Реформация и контрареформация. Влияния върху изкуството и литературата.

Литература по темите:

1. Бахтин, М., “Творчеството на Франсоа Рабле и народната култура на Средновековието и Ренесанса”, “Наука и изкуство”, 1978.

2. Бицили, П.М., “Европейската култура и ренесансът”, С. 1994.

3. Бояджиев, Ц., “Кръговрат на духа”, “Лик”, 1999.

4. Буркхарт, Я., “Култура и изкуство на Ренесанса в Италия”, София, 1986.

5. Бърк, П., “Ренесансът”, “Кралица Маб”, 1996.

6. Да Винчи, Леонардо, “Трактат за живописта”, “Лик”, 1997.

7. Делюмо, Ж., “Страхът в Западния свят”, “Рива”, 2002.

8. Данте Алигиери, „Божествена комедия”, С. 1975.

9. Джонсън, Пол, “Ренесансът”, “Прозорец”, 2004.

10. Елиас, Н., Относно процеса на цивилизация, С., 1999-2000.

11. Кассирер, Э., “Индивид и космос”, Москва - Санкт-Петербург 2000.

12. Кларк, Кенет, "Голото тяло", Издателство “Български художник”, 1983.

13. Кларк, К., “Цивилизацията”, “Български художник”, 1977.

14. Макиавели, Николо, “Избрани съчинения”, С. 1985.

15. Пико делла Мирандола, “Реч за достойнството на човека” във “Философски преглед” 1/1991.

16. Помпонаци, Пиетро, „Трактат за безсмъртието на душата”, С. 2008.

17. Фичино, Марсилио, “Коментар върху <Пир> на Платон”, “Гал-Ико”, 1994.

18. Фичино, Марсилио, “Малки трактати”, “Лик”, 2003.

19. Фичино, Марсилио, Трактати, С. 2008.

20. Фокрул Б., Р. Льогро, Цв. Тодоров, “Зараждането на индивида в изкуството”, “Кралица Маб”, 2006.

21. Фотев, Г., „Социална реалност и въображение”, Стара Загора 1996.

22. Хьойзинха, Й., “Homo ludens”, “Захарий Стоянов”, 2000.

Средства за оценяване:

курсова работа;

тест