PHIB835 Философия на морала

Анотация:

Курсът запознава студентите със съвременните морални теории и мястото им в широк кръг обществени проблеми от социален и политически характер.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Основните съвременни тенденции на развитие на моралната философия.

- Сферите на приложение на проблеми на съвременната морална философия в съвременния социално-политически контекст.

2) могат:

да анализират и обсъждат съвременните нормативни проблеми.

се ориентират в многообразието от съвременни теоретични концепции за морала
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Класически и съвременни проблеми пред философията на морала
 2. Практическият разум в Кантовата морална философия
 3. Морал и нравственост: Хегеловата критика към Кантовата морална философия
 4. Дискурсна етика
 5. Етиката в американския прагматизъм
 6. Моралната теория на класическия утилитаризъм
 7. Принципите на етиката в теорията на Джордж Мур
 8. Хипотетични императиви и етика на добродетелите
 9. Съвременният утилитаризъм
 10. Текущ контрол
 11. Контрактуализъм
 12. Ценностните рамки и проблемът за добрия живот
 13. Морал и права
 14. Морал и политика
 15. Дискусия: Съвременни проблеми пред моралната философия

Литература по темите:

Scanlon, T. What we owe to each other. Harvard 2000.

Дюи, Д. Човешка природа и поведение. София 2001.

Кант, И. Критика на практическия разум. София 1992.

Кант, И. Критика на чистия разум. София 1993.

Мур, Д. Основи на етиката. София 1996.

Тейлър, Ч. Изворите на Аза. София 2003.

Тодорова, В. (съст.) Антология по етика, Т.1., част 2. София 1989.

Фут, Ф. Възраждането на добродетелта. София 1998

Хабермас, Ю. Морал, право и демокрация. София 1999.

Хар, Р. Утилитаризъм. В: Алтернативи на несвободата. Пловдив 1998.

Хегел, Г. Феноменология на духа. София 1999.

Хегел, Г. Философия на правото. София 2000.

Средства за оценяване:

тест - 50%

реферат - 50%