PHIB717 Аналитична философия

Анотация:

Целта на курса е да се запознаят студентите с основните теми и проблеми в аналитичната философия, да се посочат новите подходи при решаване на класически философски проблеми.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

проф. Димитър Вацов  д-р
доц. Ясен Захариев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• 1) знаят: Възникването и развитието на аналитичната философия,

Съвременните дебати в полето на аналитичната философия

2) могат: Да прилагат методите на логическия анализ при решаването на философски проблем


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Възникване и развитие на аналитичната философия.
 2. Концепция за природата на съждението и истината на ранния Б. Ръсел и Дж. Е. Мур
 3. Изречения, пропозиции, изказвания, пропозициите като интензионални обекти
 4. Пропозициите като значения; номинализъм и реализъм
 5. Аналитичност и априорност.
 6. Аналитичността като основна специфика на логическата форма
 7. Необходимост. Разграничение между необходимостта като свойство и необходимостта като отношение
 8. Единични термини. Значение на единичните термини; референциални и дескриптивистки теории; разграничение между смисъл и значение; теорията за определените описания; каузална теория за значението.
 9. Общи термини, понятия и класове.
 10. Съвременният спор за универсалиите; трите основни подхода при логическото разбиране на общите понятия.
 11. Трактовка на съществуването.
 12. Референциална тавтология и референциално противоречие
 13. Логически теории за истината.
 14. Семантична теория за истината
 15. Редундантна теория за истината

Литература по темите:

Фреге, Г., “Функция и понятие” в: “Философия на логиката”, С., 2003

Фреге, Г., “Върху смисъла и значението” в: “Философия на логиката”, С., 2003

Фреге, Г., Върху понятието и предмета” в: “Философия на логиката”, С., 2003

Ръсел, Б., “За обозначаването”, в: “Философия на логиката”, С., 2003

Ръсел, Б., “Въведение в математическата философия”, гл.15, в: “Философия на логиката”, С., 2003

Мур, Дж. Е., “Предикат ли е съществуването”, в: “Философия на логиката”, С., 2003

Мур, Дж. Е., “Природата на съждението”, в: “Философия на логиката”, С.,2003

Витгенщайн, Л., “Логико-философски трактат”, в: “Философия на логиката”, С., 2003

Ръсел, Б., "Философия логического атомизма", Томск, 1999

Russell, B., Problems of Philosophy, O., 1912

Strawson, P., Introduction to Logical Theory, L., 1952

Strawson, P., “On Reffering”, in: Ostertag (ed.) Definite Description, L., 1998

Quine, W. V. O., Word and Object, C., 1960

Quine, W. V. O., Methods of Logic, N. Y., 1950

Тарски, А., “Семантическата концепция за истината”, в: "Теории за истината", С., 1992

Ramsey, F. P., The Foundations of Mathematics, L., 1931