PHIB512 Философията на Хегел

Анотация:

Курсът запознава студентите с етапите на развитие на философията на Г. В. Ф. Хегел, с основните аспекти на неговата философска система, историческите предпоставки, свързани с нейното възникване и с отражението на Хегеловата философия върху следващите направления на европейската философска мисъл.

В курса се разглеждат: идеи и произведения на Хегел, съществено важни за развитието на философията на идеализма в Германия през началото на XIX век;

Специално внимание се обръща на ролята на философския диалектически метод на Хегел за довеждането на широкия диапазон от философски проблеми и понятия до взаимосвързано разумно единство.

прочети още
Философия

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните положения на философията на Хегел и нейното място в историята на философията;

различните сфери на влияние на Хегеловите идеи до XX век.

2) могат:

Да разбират контекстуално-диалектическото значение на основните Хегелови категории и методичния смисъл и връзката между ключови понятия на философията, залегнали в основата на системата на Хегел;

Да разбират конструктивно-продуктивния смисъл на диалектическото разсъждение;

Да оценяват връзката на философията с останалите сфери на човешкото знание и дейност.
Предварителни изисквания:
Общи познания по история на философията.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Терминологично въведение във философията на немския идеализъм.
 2. Исторически и философски предпоставки за възникването на философията на абсолютния идеализъм.
 3. Ранното творчество на Хегел. Критиката на философията на съзерцанието и пътят към последователен философски идеализъм.
 4. Феноменология на духа: I. Съзнание и самосъзнание.
 5. Семинар: Съзнанието и неговите форми.
 6. Феноменология на духа: II. Абсолютното знание.
 7. Спекулативната логика на Хегел. Битие, същност, понятие.
 8. Семинар: Анализ на избрани пасажи от „Науката логика”.
 9. Логика, природа и дух. Въплъщението на логическия метод. Завършекът на Хегеловата система.
 10. Текущ контрол
 11. Философията на правото на Хегел.
 12. Философията на историята.
 13. Философия на религията.
 14. Семинар: Пътят към безусловното знание и след това. Целта и истината за тоталността на духа.
 15. Влияние на Хегеловата мисъл върху философията през XIX и XX век.

Литература по темите:

Давидов, А. Хегел и историко-философският формализъм. В: Сп. Философска мисъл, бр. 3, 1980.

Дончев, Г. Система на трансценденталния идеализъм” във философията на Шелинг. В: Шелинг - Система на трансценденталния идеализъм, София, 1983.

Дончев, Г. Хегел и неговите предшественици. С., 1982.

Дончев, Г. Шелинговата философия на тъждеството. В: Шелинг - Изложение на моята философска система, София, 1989.

Маркс, К. Немска идеология. В: Съчинения т.3, София., 1957.

Панова, Е., Основни проблеми във философията от Бейкън до Маркс, София, 1974.

Тодоров, Х. Очерци по философия на историята. София, 1996.

Хегел, Г. В.Ф. Философия на историята, т. 1-2, София, 1995.

Хегел, Г. В.Ф. Енциклопедия на философските науки, Т. 1., София, 1997.

Хегел, Г. В.Ф. Енциклопедия на философските науки, Т. 2., София, 2000.

Хегел, Г. В.Ф. Енциклопедия на философските науки, Т. 3., София, 1999.

Хегел, Г. В.Ф. Науката логика, Т. 1. София, 2001.

Хегел, Г. В.Ф. Науката логика, Т. 2. София, 2001.

Хегел, Г. В.Ф. Феноменология на духа. София. 1969.

Хегел, Г. В.Ф. История на философията. т.1-3. София, 1982.

Хегел, Г. В.Ф. Разумът в историята. София., 1996.

Янев, Я. Хегел. София, 1996.

Средства за оценяване:

тест - 50%

реферат - 50%