ESCB777 Семинар: Околна среда и археология

Анотация:

Целта на семинара е студентите да подготвят и презентират разработки по поставена от преподавателя конкретна тема в областта. Разработките се презентират и дискутират.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Узунов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• Ще получат нови знания за връзката на археологическите проучвания в изучаването на околната среда и състоянието на средата и въздействието върху стопанските дейности на човека в историческо време.

• Ще придобият умения за презентиране и дискусия


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Според конкретната тема в семестъра се препоръчва и литературата – в курса в Мудъл