EEMB066 Третиране и управление на отпадъците

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с един от най-големите екологични проблеми на съвременното общество – отпадъците, тяхната същност, основните методи за третирането им, възможностите за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване. Разглеждат се нормативните и поднормативни актове в областта на отпадъците, стратегии, планове и програми, органите на управление на отпадъците.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същността на отпадъците, методите за третирането им, съвременни тенденции в управлението на отпадъците, нормативни и поднормативни актове, програми, стратегии, органи на управление и мониторинг на отпадъците и др.

2) могат:

• да дискутират по въпроси, свързани с управлението на отпадъците.


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Записки на лектора в Мудъл

• Пеловски Й., И. Домбалов, Е. Тодорова, В. Кьосева, Е. Соколовски, П. Петров, Г. Казълджиев. Методи за третиране и оползотворяване на твърди битови отпадъци. БНОЦЕООС. 2007. 218

• Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53/13.7.2012 г.)

• Национален план за управление на отпадъците 2014-2020

Средства за оценяване:

Тест и презентация