EEMB005 Екологичен мониторинг

Анотация:

•Курсът е едносеместриален.

Целта му е чрез разглеждане и обсъждане на отделни примери от практиката, анализ на проблемни ситуации, извършване на наблюдения, упражнения и др. да запознаят студентите с обхвата, спецификата и основните проблеми на научното направление на програмата, да въведат основни понятия за това направление и др.

В рамките на курса студентите ще се запознаят на практика с ролята, значението и проблемите на екологичния мониторинг; курсът ще формира положително отношение към възможностите на екологичния мониторинг и нагласа за неговото използване в бъдещата им изява.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Ботьо Захаринов  д-р
проф. Даниела Пиларска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните проблеми на екологичния мониторинг

2) могат:

• Да оценяват практическите възможности за взаимодействието между различните институции, занимаващи се с екологичния мониторинг

• Да търсят възможности за повишаване ефективността на екологичния мониторинг чрез комплексното му използване.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Студентите да са преминали въвеждащ курс по екология, за да имат представа за целите и задачите и да разбират значението муФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Атанасов И. Почвознание и почви на тропика.Земиздат, 1987, 259 стр..

2.Захаринов Б.Найденов Я. Екологичен мониторинг 2007,НБУ София

3.Захаринов Б Найденов Я Екологична сигурност.Знание София2008

4.Захаринов Б Гъргаров З.Близнаков А Природни ресурси и природоползване 2001 НБУ,София

5 Захаринов Б.Найденов Я Замърсяване на почвите и въздействие върху екосиситемите 2010,НБУ,София

6 Захаринов Б.Найденов Я Рекултивация на нарушени терени и методи за изследване на почвите 2011,НБУ,София

7.Пенков М. Използване и опазване на земята. УАСГ. София, 1997. 372 стр.

8.Оуен О. Опазване на природните ресурси, Земиздат,София, 1989, 701стр.

9.Донов В. и колектив. Рекултивация на промишлени насипи. Земиздат, София, 1978,166стр.

10.Моторина Л., Н. Забелина. Рекултивация земель, нарушенных горнодобывающей промишленностью.Москва, 1968, Обзор, 89стр.

11.Блэк К., Растение и почва, Колос, Москва, 1973, 503стр.

12.Кук Дж. Регулирование плодородия почвы, Колос, Москва ,1970, 520стр.

13.Щербаков А., И. Рудай. Плодородие почв, круговорот и баланс питательных веществ,Колос, Москва ,1983, 190стр.

14.Кауричев И., Почвоведение.Колос, Москва, 1975, 496стр.

15.Stanners D. and Ph. Bourdeau. Europe’s Environment. EEA. Copenhagen,1995. Pp 146-169; 447-461

16. Колев Н., К. Каров. Електронна техника в растениевъдството. Земиздат, 1993.

17 Eлектронна библиотека на НБУ

Средства за оценяване: