ESEB033 Селищна екология

Анотация:

Да запознае студентите с основните знания в областта на устройството и изграждането на средите за жизнена дейност на обществото и устойчивото им развитие.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

проф. Георги Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Съвременните проблеми в областта на устройството и изграждането на средите за жизнена дейност на обществото и устойчивото им развитие.

2) могат:

Да имат нова гледна точка към проблемите на устойчивото развитие на урбанизираните среди.

Да прилагат тази точка в конкретни случаи на работа за работа по оценяване на проблемите на състоянието.

Да допускат вариантност на хипотезите за устройството на урбанизираните среди с оглед постигане на устойчивото им развитие и екологично равновесие
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Закон за устройство на територията, ДВ бр.1/2001 г.

2. Наредба № 5 Правила и нормативи по териториално и селищно устройство, ДВ бр.51/2001 г.

3. Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, ДВ 57/26.06.2001.

4. Закон за кадастъра и имотния регистър, ДВ бр.34/2000 г.

5. Наредба 14 от 23 юли 2001 за съдържанието, създаването и подържането на кадастралните карти и кадастралните регистри, ДВ бр. 71/14 август 2001.

6. Александър Кинт, Бертранд Шнайдер, Първата глобална революция, Доклад на съвета на Римския клуб от 1991 г., Военно-издателски комплекс "Св. Георги победоносец"., С. 1992.

7. Закон за опазване на земеделските земи, ДВ бр. 35/1996 г.

8. Закон за общинската собственост, ДВ бр. 33/1966 г., ДВ бр. 44/1996 г.

9. Закон за горите

10. Природо-защитно законодателство.

11. Озерова, Г., Б. Покшишевский, География на урбанизацията в света, Народна просвета, С. 1983 г.

12. Ташев, П., История на градоустройството, ДИ "Техника", С. 1973 г.

13. Развитие на населените места в България, Национален доклад за конференцията на Хабитат ІІ, МТРС-НЦТРЖП, С., 1996 г.

14. Димитров, Ст. Съвременни градоустройствени постановки, УАСГ, 1996 г. НБ "Св. св. Кирил и Методий", 617 328.

15. Актуальные вопросы планировочной организации промишленных територии, Цнииппромзданий, НБ "Св. св. Кирил и Методий", А 10188, 1991 (3)

16. Крупнейшие города мира: проблемы экономики и управления: сборник статей, М., Инион РАН, 1995 г., НБ "Св. св. Кирил и Методий" 611 743

17. ЕЭК, Руководящне принципы планирования устойчивого развития населенных пунктов, ООН, Ню Йорк и Женева, 1996 г., НБ "св. св. Кирил и Методи", ООН. II. Е.1123

18. ЕЭК, К устойчивому развитию населенных пунктов в регионе ЕЭК, ООН, Ню Йорк и Женева, 1996 г., НБ "св. св. Кирил и Методи", ООН, II.Е.1120.

19. Major trends characterizing human settlements development in the ECE Region, 1998, НБ "Св. св. Кирил и Методий", ООН.ІІ.Е.1147

20. Закон за регионалното развитие, ДВ бр.26/1999 г.

21. Правилник за организацията и дейността на Съвета за регионално развитие към Министерски съвет и на областните съвети за регионално развитие, ДВ бр. 53/1999 г.

22. Наредба за критериите за определяне на районите за целенасочено въздействие и териториалния им обхват, ДВ бр. 53/1999 г.

23. Национален план за регионално развитие за периода 2000-2006 г., ДВ бр.106/1999 г.

24. Георгиева, С., Комплексно изследване на йерархическите структури, Г. Бакалов, Варна, 1977

25. Социално-икономическа ефективност на териториално-устройствените планове на селищни системи, КНИПИТУГА, Известия 1, 1986 г.

26. Каравелов, арх. Антон, 61 въпроса по ТСУ, проектиране и строителство, Фондация за реформа и местно самоуправление, София, 2000 г.

27. Териториално и селищно устройство, Закон и Правилник с посочени стари текстове на изменените членове, Съдебна практика; изд. Паралакс Нова Звезда, София, 2000 г.

28. Тонев, Л., Териториално планиране на икономическите райони и значението му за планиране и изграждане на населените места в България, БАН, С., 1965 г.

29. Тонев, Л., П. Ташев, А. Стоичков и др., Градоустройство, ДИ Техника, С., 1972 г.

30. Яргина, З. Н., Я. В. Косицкий, В. В. Владимиров и др. Основни теории градостройтельство, Стройиздат, М., 1986.

31. Journal officiel des communautes europeenes, C 279 42-e anne 1-er octobre 1999, Parlement europeen, C 279/44, Mardi, 4 mai 1999; Development urbain durable (art. 52 du reglement) A 4-0247/99; Resolution sur la communication de la Commission intitulee Cadre d'action pour un development urbain durable dans I'UE (COM (98)0605-64-0059/99), Библ. на Центъра за европейски изследвания при НБУ.

On-line източници на информация:

Интернет адреси: Action Toward Sustainability: http://web.mrash.fr/labo/iao/villedura/site.html; http://www.global-vision.org/sity/footprintFR.html

Средства за оценяване:

Тест 50%

Практическа задача 50%