ESEB015 Дистанционни методи за изследване на Земята

Анотация:

Целта е да се добие представа за методите, технологиите и апаратните средства, с които те се реализират, използвани в дистанционният екологичен мониторинг и изучаването на околната среда.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

проф. Гаро Мардиросян  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Възможностите на аерокосмическите методи и технически средства за решаване на екологичните проблеми и за изучаването на околната среда. Ще имат представа от опита в напредналите в това отношение страни. Ще знаят за какви екологични изследвания и как могат да приложат и използват дистанционно получената аерокосмическа информация.

2) могат:

• Могат: да преценяват и взимат решения какъв вид и с какви параметри аерокосмическа информация (изображения) да получават (поръчват, закупуват) за решаване на конкретни екологични проблеми и за изучаване на околната среда.


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Съвременни проблеми на екологията и околната среда. Екологичен риск от природен и антропогенен характер. Глобални и регионални екологични проблеми
 2. Изучаване и борба с екологичните проблеми
 3. Аерокосмически методи и средства за изследвания в екологията и околната среда
 4. Основни насоки на аерокосмическите изследвания. Контактни изследвания
 5. Дистанционни аерокосмически изследвания. Физични основи
 6. Методи и средства на дистанционните изследвания
 7. Аерокосмически летателни апарати за дистанционни изследвания
 8. Околоземна орбита. Оптимални орбитални характеристики на космически летателни апарати за дистанционни изследвания
 9. Аерокосмически комплекси за непрекъснат мониторинг за целите на екологията
 10. Визуални наблюдения от борда на аерокосмически летателни апарати
 11. Комплексен синхронен аерокосмически експеримент
 12. Конкретни примери за приложение на аерокосмически методи в екологията и околната среда
 13. Предаване, сбор и обработка на дистанционни данни и информация.
 14. Тенденции и перспективи в приложението на аерокосмическите методи в екологията и изучаването на околната среда

Литература по темите:

1. Мардиросян Г. Аерокосмически методи в екологията и изучаването на околната среда. Акад. издат. “Проф. М. Дринов”, София, 2009, 208 стр.

2. Мардиросян Г. От Космоса срещу екологичните катастрофи, БАН, София, 1993, 206 стр.

3. Мардиросян Г. Природни екологични катастрофи тяхното дистанционно аерокосмическо изучаване. Акад. издат. "Проф. М. Дринов", София, 2000, 386 стр.

4. Мишев Д. Дистанционни изследвания на Земята от Космоса. БАН, София, 1981, 206 стр.

5. Мишев Д., Т. Добрев, Л. Гугов. Дистанционни методи в геофизиката и геологията. "Техника", София, 1987, 272 стр.

6. Мишев Д., Г. Мардиросян. Комплексные синхронные и квазисинхронные измерения и наблюдения при дистанционном аэрокосмическом исследовании Земли. Аерокосмически изследвания в България, N 7/1991, БАН, София, стр. 31-38.

On-line източници на информация:

Мудъл - НБУ

http://www.nasa.gov/

http://www.space.bas.bg/

Средства за оценяване:

Тестове, курсова работа