POLF723 Управление на проекти по структурни фондове на ЕС

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основни понятия и въпроси, свързани с финансирането и управлението на проекти по Европейските структурни и инвестиционни фондове, проектния цикъл и процедурите за одобряване на европейски проекти.

прочети още
Международна политика (на френски език)

Преподавател(и):

доц. Цветелина Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• ..... как се финансират проекти по фондове на ЕС.;

• как се управляват проекти по Структурните и инвестиционни фондове на ЕС.

2) могат:

• да разработят собствено проектно предложение и да кандидатстват за финансиране от фондовете и програмите на ЕС.


Предварителни изисквания:
макроикономика

международна икономика

европейска интеграция

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Manuel Gestion du cycle de projet, Commission europeenne

http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/what/investment-policy/

https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_fr

http://ec.europa.eu/budget/mff/index2021-2027_fr.cfm

http://ec.europa.eu/budget/mff/index2014-2020_fr.cfm