HACB792 Изкуството в България в епохата на модерността (1878-1945)

Анотация:

Курсът представя формирането на художествения живот в модерната държава и художествените явления и практики в България до Втората световна война като част от локалния и по-широкия европейски контекст.

Фокусира вниманието върху основни тенденции, произведения и художници.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

проф. Ирина Генова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студент(к)ите

1 познават тенденции, знакови произведения и имена в българското изкуство от периода, както и основни исторически и критически текстове за тях;

2 могат / имат умения да ползват тези знания в практическата работа по куриране на изложби и провеждане на изследвания.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Изкуството в България в локален / балкански и в европейски контекст. Въведение в проблематиката на курса.
 2. Създаване на художествени институции в модерната държава.
 3. Ранни художествени практики и художници и (1878-1900).
 4. Образи на модерния мъж и модерната жена; образи на детето. Образи на града и природата. Образи на селото и селския труд. Чарът на Ориента – другост и всекидневие.
 5. Сецесион / Ар нуво в България. Изкуството около 1900 г. и българските му прояви по-късно.
 6. Образи на войната. Българският опит – образи на национално освободителните битки, балканските войни, Първата световна война. Изобретяването на националните истории.
 7. Изкуството в България през 1920-те години: Усвояване на модернизми. Представите за футуризма и опитът на експресионизма на страниците на българските списания.
 8. Изкуството в България през 1920-те години: Модернизми и национална идея.
 9. Студентски презентации за първо текущо оценяване.
 10. „Високото“ и „ниското“ – изкуствата в пространството на всекидневието през 1920-те и началото на 1930-те години.
 11. Изкуството в България през 1930-те години. Завръщане към картината. Графиката и скулптурата в художествените изложби.
 12. Изкуството в България през 1930-те години. Художествени реализации в обществени сгради и градско пространство.
 13. Българско изкуство извън България – художествен обмен през 1930-те и началото на 1940-те години.
 14. Художествени практики, изложби и творби от годините на Втората световна война.
 15. Представяне на студентски реферати / Тест за второ текущо оценяване.

Литература по темите:

Справочници:

Енциклопедия на изобразителните изкуства в България. Изд. на Българската академия на науките. В три тома. Том I, 1980 и том II, 1987.

Хроника на ХХ век. Абагар Холдинг – София. В пет тома. Том I, 1994.

Поредицата: Съвременна българска: живопис, скулптура, графика, минументални изкуства и т.н. от 1970-те и 1980-те години.

Каталози:

Лица на модернизма. Живопис от България, Гърция и Румъния. Атина – София 2009. Вида, Мариана, Ирина Генова, Такис Мавротас (Съст.). Каталог.

Съюзът на южнославянските художници “Лада”. Българското изкуство на южнославянските изложби 1904 – 1912. Георгиева, Милена (Съст.). Каталог. Национален исторически музей. София, 1994.

Линков, Красимир, Владимир Харбалиев, Светла Москова, Галина Лардева (Съст.). Градска художествена галерия – Пловдив. Каталог – живопис. Изд. “Летера”. Пловдив, 2002.

Маринска, Ружа (Съст.). София – Европа – Национална художествена галерия. София, 1996 – 1997.

Рангелова, Бистра, Весела Христова-Радоева, Ружа Маринска, Румяна Иванова, Светла Москова, Чавдар Попов (Съст.). 100 години организиран художествен живот в България 1894-1994. Изд. “Български художник”. София, 1994.

Каталози на изложби за разглежданата епоха от последните две десетилетия (ще бъдат добавяни към всяка от темите).

Книги:

Аврамов, Димитър. Майсторът и неговото време. Изд. “Български художник”. С. 1989.

Генова, Ирина - Татяна Димитрова. Изкуството в България през 1920-те години. Модернизъм и национална идея. Изд. на Института по изкуствознание. С. 2002.

Генова, Ирина. Модернизми и модерност. (Не)Възможност за историзиране. С. 2004.

Генова, Ирина. Историзиране на модерното изкуство в България. С. 2011.

Мавродинов, Никола. Новата българска живопис. Изд. “Българска книга”. С. 1947.

Маринска, Ружа. 20-те години в българското изобразително изкуство. Изд. “Отворено общество”. С. 1996.

Михалчева, Ирина. Основни идейно-художествени насоки в българската живопис 1900-1918. Изд. на БАН. С. 1977.

Монографични издания за отделни художници (ще бъдат добавяни към всяка от темите).

Статии от списания: Проблеми на изкуството, Изкуство и др.

Средства за оценяване:

Тест

Презентация

Конспект на статия

Дискусия