HACB828 Културно наследство: проучване, опазване и социализиране

Анотация:

В курсът студентите се запознават с нормативната база, световната, европейската и българската стратегия за проучванe, опазване и социализиране на паметниците на културата и тяхната връзка с културния туризъм.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще имат уменя за проучване на паметници на културата; за изготвяне на проект за тяхното опазнване; проект за социализиране на непопулярните паметници на културата.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в проблематиката на курса;
 2. Опазване на културното наследство. Исторически преглед. Перспективи;
 3. "Паметник на културата" - дефиниция, правен статут;
 4. Централната власт и опазване на културното наследство;
 5. Местната власт и опазване на културното наследство;
 6. Неправетелствени организации ангажирани с опазване на културното наследство;
 7. Паметниците на световното наследство в България.
 8. Паметници с национално значение;
 9. Паметници с местно значение;
 10. Методи за проучване на паметници на културата;
 11. Изготвяне на цялостна стратегия за опазване и социализиране;
 12. Културното наследство и туризма;
 13. Културни коридори и маршрути;
 14. Културни пейзажи;
 15. Дигитализиране на културното наследство;
 16. Културно наследство и национална сигурност;
 17. Наследство в риск;
 18. Нематериално наследство.

Литература по темите:

Паметници, реставрараци, музей

Проблеми на изкуството

ИКОМОС

Средства за оценяване:

Участие в курса;

Дискусия;

Изготвяне на проект;

Статия за Уикипедия

Студентът трябва да участва в мининум 3 форми за текущ контрол.