HACB724 Традиции и иновации в модерната българска култура

Анотация:

• Курсът разглежда началния етап на модернизация на българския социокултурен живот, традиционните и иновационните моменти, процеси и тенденции в българската култура от Освобождението до днес.

• Целта е да се представи и проблематизира българската култура от края на ХІХ до средата на ХХ век в общоевропейски контекст.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

доц. Наталия Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните процеси, културни центрове и значими интелектуални присъствия и постижения на модерната българска култура.

2) могат:

• Да открояват традициите и новите моменти в модерната българска култура.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ОСНОВНА

Генчев, Н., Българската култура XV - XIX в.. С., 1988.

Игов, Св. История на българската литература 1878-1994. С., 1990.

Димитров, Д. Изкуството на ХХ век – съдбата на авангарда. С., 2001.

Кръстев, К. Спомени за културния живот между двете световни войни. С., 1988.

NB! Всички актуални материали, качени в системата MOODLE

ДОПЪЛНИТЕЛНА

Аретов, Н., Ренесансът и Българското Възраждане, С., 1995.

Аврамов, Д. Естетика на модерното изкуство. С., 1969.

Аврамов, Д. Летопис на едно драматично десетилетие. С., 1994.

Бояджиев, Ц., Човекът и Ренесансът на XIX в.. С., 1994.

Генов, Кр., Романтизмът в българската литература. С., 1968.

Игов, Св. История на българската литература 1878-1994. С., 1990.

Конев, Ил., Българско Възраждане и Просвещение, С., 1983.

Кръстева, А., Димитрова, Н., Богомилова, Н., Кацарски, Ив., Универсално и национално в българската култура. С., 1996.

Ликова, Р. Литературен живот между двете войни. С., 1995.

Мутафчиев, П., Лекции по история на културата. С., 1995.

Страшимирова, Св. , Българинът пред прага на Новото време,С., 1992.

Константинов, К. Път през годините. С., 1966.

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 50 %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 50 %

При липса на текущ контрол студентите се явяват на изпит и подготвят зададените теми за семинар и курсов проект, които представят и устно.