HACB534 Съвременни кураторски практики

Анотация:

В съвременната художествена култура експонирането на артефакти заема основен дял от културната активност. Курсът „Съвременни кураторски практики” е насочен към широк кръг от специалности, за които изграждането на концепция, подборът и експонирането на културни образци от най-разнообразен вид и характер е основно професионално поприще. Курсът обучава и представя вида и спецификата на кураторската дейност, като комплект от специфични умения и насочености. Разглеждат се основни видове експозиции и насоченост на тяхното съдъжание и вид, последователните действия свързани с етапи и процеси на организацията на изложбата(те), както и всички видове съпътствуващи тази дейност възможни практики.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Гичева  д-р
проф. Ирина Генова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1.Студентите получават богата информация за съвременните кураторски практики, за основни форуми на визуалните изкуства и начините на функционирането им.

2. Придобиват знания за изискванията необходими за съставянето на кураторски проект, както и последователността в неговото реализиране като верига от взаимосвързани дейности.

3. Възможност за работа на място в съответни културни и художествени институции, които основно се занимават с тази дейност.


Предварителни изисквания:
Необходимо е студентите да имат знания в областта на история на изкуството и да са преминали (евентуално) курсът по обща история на изкуството.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Древно изкуство: Кураторски практики - въведение.
 2. Древно изкуство: Експониране на мястото на намирането. Възстановки.
 3. Древно изкуство: Възстановки-пърформънси
 4. Древно изкуство: примери за кураторски практики в музеите днес
 5. Древно изкуство: мултимедиите в кураторските практики
 6. Визуалния образи неговата специфика
 7. Видове и типове изложби. Кратък преглед и характеристики
 8. Преглед на съвременната кураторска практика
 9. Съврементни форуми за визуални изкуства – специфики и характеристики
 10. Кураторската концепция – възможности насоченост обхват и основни дейности.
 11. Сравнителeн анализ на съвременни кураторски проекти.

Литература по темите:

Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, БАН, С., т.I - 1980 г., т.II - 1987 г.

История на България, т.I - VII, БАН, 1980 - 1991 г.

Eduard Lucie-Smith, Art and Civilization, Harry N.Abrams, Inc.100 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10011

Dan Pedoe, Geometry and the Liberal Arts, Penguin Books, G.B.1980

Вебер, Макс, Протестантската етика и духа на капитализма. С., 1999 г.

В. Кандински. За духовното в изкуството. С., 1998.

Катрин Мийе, Съвременнотоизкуство във Франция. Превод А. Тодоров, С. Генова. Научен редактор И.Генова. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. С. 1993

Следистории на изкуството, Съст. А. Ангелов и И. Генова. Изд. Сфрагида, С.

Art in Theory 1900 - 2000: An Anthology of Changing Ideas - Charles Harrison (Editor), Dr Paul J. Wood (Editor) Blackwell Ed., L., N.Y.2010

H. H.Arnason - History of Modern Art Fifth ed., N.Y. 2010

Theodor Adorno and Max Horkheimer - The Culture Industry: Enlightenment as Mass-Deception (1944),

G. Hamilton. Painting and sculpture in Europe 1880-1940. The Pelican History of Art. 2nd Edition, 1978.

N. Stangos (ed.). Concepts of Modern Art. From Fauvism to Postmodernism. London 1994.

Grove Dictionary of Art, 1996

Encyclopaedia Universalis, 1996

Средства за оценяване:

Формиране на оценката - комплексно по два начина: чрез активността на студента по време на протичането на курса и от изпитния резултат по време на сесията. Аспекти при формирането на оценката:

• Участие в дебат по време на семинарите;

• Разработване на кураторска концепция съгласувана с преподавателя