PHOB733 Анализ на фотографско изображение

Анотация:

„Анализ на фотографско изображение“ представя основни методи за анализ разглеждащи снимката като визуално изкуство, социален документ и комуникационно средство. Курсът надгражда познанията по история на фотографията и развива критически умения разглеждайки фотографски изображения създадени в периода от изобретяването на медията до наши дни. Ще бъдат изследване значимите исторически процеси, повтарящи се теми, приноси за развитието на фотографията и отделни снимки, повлияли масовата култура. Лекциите, практическите занятия и дискусиите ще представят множествения и комплексен характер на анализа на фотографско изображение с фокус върху формалния, съпоставителен, контекстуален и критически анализ.

Ще бъде практикувана и усвоена класическата схема описание – анализ – интерпретация – оценка, което ще спомогне за професионалното развитие на фотографите. Тези умения задълбочат познанията в историята на фотографията. Участието в дискусиите ще развие способността за излагане на творческа концепция нужна в самостоятелни творчески изяви, както и във формулирането на критическа позиция към собствената работа и тази на колеги.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

проф. Петя Александрова  д.н.
гл. ас. Лиляна Караджова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

- Познаване и свободно използване на техническия език описващи фотографията като изкуство, технически способ, социален документ и средство за комуникация

- Умения за технически, формален, контекстуален и критически анализ на фотографско изображение.

- Умение за анализ и вникване в спецификите на основните тенденции, важни автори и значими снимки в историята на фотографията

- Анализ, интерпретация и оценка на исторически значимите промени, които фотографията е породила в световната културата, наука, социални практики, както и в историята на други форми на изкуство


Предварителни изисквания:
Познания по история на фотографията.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение във фотографската критика.
  2. Етапи на критическия анализ.
  3. Критическия модел на американския философ Морис Вайц.
  4. Формален, контекстуален и концептуален анализ. Примери и дискусия върху значими фотографии.
  5. Съпоставителен анализ. Примери и дискусия върху значими фотографии.
  6. Критически подходи към фотографията в съпоставка с визуалните изкуства. Валтер Бенямин. Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост.
  7. Семиотика на фотографския образ. Чарлз Пиърс, Андре Базен, Ролан Барт.
  8. Социални и феминистки перспективи във фотографската критика. Сюзан Зонтаг.
  9. Теоретични интерпретации, технология и медии. Вилем Флусер, Маршал Маклуън.
  10. Дискусия върху интерпретативните подходи и оценка на фотографски образ.

Литература по темите:

• Барт, Р. Camera Lucida. Записка за фотографията. София: АГАТА-А, 2001

• Бенямин, В., Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост. // Озарения. София: Критика и хуманизъм, 2000, 127-161

• Гаймер, П., Теории на фотографията. Изд. „Изток-Запад”, С. 2011

• Зонтаг, С., За фотографията. Изд. „Изток-Запад”, С. 2013

• Зонтаг, С., Да гледаш болката на другите. Изд. „Изток-Запад”, С. 2016

• Маклуън, Х. Фотографията – бордей без стени. – Българско фото, 1987, № 2, 33-35

• Улрих, В., Теория на неостротата, Изд. „Изток-Запад”, С. 2012

• Флусер, В., За една философия на фотографията. Изд. Хоризонти, Пловдив, 2000

• Фотографията – Цялата история, Изд. Книгомания, София, 2015

• Щиглер, Б., Образи на фотографията, Изд. „Изток-Запад”, С. 2012

• Barrett Terry, Criticizing photographs: An introduction to Understanding Images, Mountain View, California: Mayfield Publishing Company, 1996

• Berger, John. Understanding a Photograph. New York, NY :Aperture, 2013

• Jeffrey, J., How to Read a Photograph, New York: Abrams, 2008

• Szarkowski, John. Looking at Photographs. New York: Museum of Modern Art, 1973

• Whelan, Richard, Double take: a comparative look at photographs, New York: Clarkson N. Potter, Inc./ Publishers, 1981