CARB702 Изрезков филм (Cut outs) І част

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите в теоретично-исторически и практически план с анимационния изрезков филм, като ефективен и бърз начин за реализация на авторски анимационни филми с високохудожествена визуална и пластична култура. Лекциите в курса ще дадат необходимия контекст на студентите да анализират качествата на анимационния изрезков филм, за да могат успешно да ги приложат на практика в собствените си проекти.

Ролята на изрезката в историята на декоративните и изящни изкуства е изключително разнообразна и многозначна. Проследявайки развитието ѝ от древни времена, ние можем да разграничим множество различни начини на употреба, в зависимост от материалите, от които изрезката е била „отделена“ и действията последващи този процес. Термините, които илюстрират тези разлики ни дават по-ясна представа за техниката и целта на изрезката – апликация, декупаж, бриколаж, колаж, асемблаж и други.

Когато говорим за анимационна изрезка (cut-out animation), преобладаващото схващане е за хартиена изрезка, която: би могла да бъде или да не бъде фрагментирана, която е свободно движеща се, или е свързана със стави, която е анимирана чрез стоп моушън движение на различните части, или чрез заместване на нова изрезка във всеки фрейм, която е осветена отгоре, или отдолу, като силует, но всъщност съществуват много повече вариации на анимационната изрезка. Например, употребата ѝ като колаж и асемблаж, използвайки не само плоски хартиени изрезки, а също изрезки от други материали, и дори реални обемни предмети като част от колажната анимирана композиция. Друг тип разновидности на анимационната изрезка се появяват от съвременната дигитална употреба на „изрязани“ (cut) и „залепени“ (pasted) анимирани изображения.

Изрезковият анимационен филм, подчинен на строго специфични закономерности, произтичащи от структурата му и технологията при осъществяването му, е по-малко динамичен от класическият рисуван анимационен филм, но далеч по-авторски експресивен. Анимационните декори и типажи, осъществени директно от художника-режисьор реализират в пълна степен художествено-артистичните му нагласи и придават на филма стойност на автентична авторска творба.

За реализирането си изрезковият филм изисква много по-малко разходи за консумативи и това го прави лесно осъществим в условия на ограничен финансов ресурс, какъвто може да бъде студентският бюджет.

Курсът продължава в курс CARB802 Изрезков филм (Cut outs) ІI част

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Иван Веселинов  
 Велислава Господинова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• историческото развитие на анимационния изрезков филм и познават в дълбочина световните и национални майстори на анимационната изрезка, както и техните най-представителни филми;

• теоретическите и практическите принципи при създаването на анимационен изрезков филм, изграждането на неговата драматургия и търсенето на отличителен авторски стил;

• проблемите касаещи анимационния изрезков типаж, неговото раздвижване, ротация, ключови рисунки, колориране и композиране в отделните сцени и панорами, съобразени с движение на камерата и анимационната драматургия;

2) могат:

• да анализират и да вникват в същината на един изрезков анимационен филм;

• да владеят кинотехнологията и спецификата на изрезковия филм както с традиционни, така и с дигитални техники;

• да прилагат в професионален план усвоената дисциплина както за направата на авторски проекти, така и за имплементирането ѝ в комерсиални медийни продукти.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• за работа с анимационна установка, камера и компютър;

• за разработване на анимационен типаж и декор;

• за разработване на анимационен сценарий и сториборд;

• за раздвижване / анимиране на анимационни персонажи в класическа рисувана и/или дигитална техника.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в курса
 2. Изрезката в декоративното изкуство
 3. Изрезката в кукления театър на сенките
 4. Изрезката в изобразителното изкуство (част 1) - Протоколаж / Колаж в Кубизма / Колаж във Футуризма / Колаж в Руския Конструктивизъм
 5. Практика / Изрезков типаж / Изрезков декор / Композиране на кадър за изрезкова анимация
 6. Изрезката в изобразителното изкуство (част 2) - Колажни техники в Дадаизма /Пропаганден политически колаж
 7. Изрезката в изобразителното изкуство (част 3) - Макс Ернст / Колажът в Сюрреализма
 8. Изрезката в изобразителното изкуство (част 4) - Колаж и асемблаж на източния изападния бряг в САЩ / Поп-арт колаж
 9. Изрезката в изобразителното изкуство (част 5) - Колаж в Пост-модернизма / Съвременен колаж (традиционен и дигитален / статичен и анимиран)
 10. Категоризация на изрезковите анимационни филми / Най-ранна изрезкова анимация
 11. Силуетна изрезкова анимация - Германия между двете войни / Лотте Райнигер
 12. Силуетна изрезкова анимация - Следвоенна Германия / Япония / примери от други страни
 13. Анимационната изрезка като абстракция - 1-ва част
 14. Анимационната изрезка като абстракция - 2-ра част
 15. Дискусия / Практика / Консултация за практически задачи

Литература по темите:

• BENDAZZI, G., 2016. Animation: A World History: Volume I: Foundations-The Golden Age. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group.

• BENDAZZI, G., 2016. Animation: A World History: Volume II: The Birth of a Style-The Three Markets. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group.

• BENDAZZI, G., 2016. Animation: A World History: Volume III: Contemporary Times. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group.

• АСЕНИН, С., 1974. Волшебники экрана. Москва: Искусство.

• ВОЛКОВ, А. А., 1974. Мультипликационный фильм. Москва: Знание.

• DU, D.Y., 2019. Animated Encounters: Transnational Movements of Chinese Animation, 1940s–1970s. Honolulu: University of Hawai'i Press.

• MACDONALD, S., 2016. Animation in China: History, Aesthetics, Media. London: Routledge.

• PONTIERI, L., 2012. Soviet animation and the thaw of the 1960s. Eastleigh: John Libbey & Co.

• МАРИНЧЕВСКА, Н., 2000. Българско анимационно кино 1915-1995. София: Колибри.

• PILLING, J. (ed.), 1998. A Reader in Animation Studies. Bloomington: Indiana University Press.

• TAYLOR, B., 2006. Collage: The Making of Modern Art. London: Thames & Hudson.

• FURNISS, M., 2016. A New History of Animation. New York: Thames & Hudson Inc.