PHIB737 Свободна воля и/или необходимост

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с развитието и характера на един от най-интересните философски дебати. В началото се прави преглед на понятията за детерминизъм и свобода, както и за възможността те да се интерпретират различно и според това да се дават различни отговори на въпроса за тяхното отношение. В курса се анализират в детайли различните аргументи “за” и “против” съществуването на свободна воля и се разглеждат различните теории, които застават на енда или друга позиция в този дебат. Основен акцент в курса се поставя върху връзката между свободната воля и моралната отговорност. Разглеждат се и възможностите да се търси изход от дебата като се отрече взаимното изключване на свободната воля и необходимостта.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

доц. Ясен Захариев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни моменти от историята на европейската философия.

• Какво е отношението между понятията за свобода, необходимост и морална отговорност.

• Какви са следствията от различните решения в спора.

2) могат:

• Да правят основни разлики във философските теории в зависимост от решението на проблема за свободата на волята.

• Да проследят изводите, които се налагат от защитата на една или друга позиция в дебата.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в курса. Цели и обхват на курса. Свободната воля срещу необходимостта. Характер на дилемата.
 2. Съдба и необходимост. Произход и история на фатализма от митовете до съвременното природознание.
 3. Теория на каузалния детерминизъм.
 4. “Твърд” детерминизъм
 5. Античен индетерминизъм.
 6. Християнство, провидение и свободна воля. Укротяване на парадокса във вярата.
 7. Компатибилизъм. Опитите на Хюм и Мил за излизане от противоречието. Свобода и принуда.
 8. Х. Франкфърт “Свободата на волята и понятието за личност”
 9. Ролята на модерната физика в дебата.
 10. Невробиологията и проблемът за волята и свободния избор
 11. Свободната воля от психологическа перспектива.
 12. Решението на спора от Кант.
 13. “Основи на метафизика на нравите”
 14. Свободна воля и утилитаризъм
 15. Възможна ли е морална отговорност в един свят без свобода?

Литература по темите:

Антична философия. Антология. С. 1994, / Ч 101 / А 749/.

Антология. Европейска философия XVII-XIX век. 1 част. С.1985.

Бояджиев, Цочо, Античната философия като феномен на културата, С. 1993 / Ч 101 / Б 734/.

Гадамер, Х. Г. Истина и метод, С. 1997.

Декарт, Р. Събрани съчинения, С.1978.

Кант, И. Пролегомени, С. 1993.

Кант, Имануел. Критика на чистия разум, С. 1967, /ИА К 257/.

Кун, Т. Структура на научните революции, С.1996.

Мартен, Жан-Кле. 100 думи за 100 философи, С. 2006.

Научното познание, С. 1994.

Лайбниц, Готфрид. Нови опити върху човешкия разум, С.1974, / ИА Л 151/.

Лок, Джон. Опит върху човешкия разум, С. 1972, /141 / Л 810/.

Мит и философия, С. 1991, / ИА М 700/.

Платон. Диалози, С. 1979-90.

Ръсел, Б. История на Западната философия, Т. 1 – 3, С. 1994 - 1996.

Ръсел, Б. Теория на познанието, 1997, / Ч 165 / Р 981/.

Спиноза, Бенедикт. Етика, 1955, / ИА С 572/.

Теории за истината, С. 1992, /Ч 141 / Т 497/.

Файерабенд, П. Против метода, С.1996.

Файерабенд, П. Три диалога за познанието, 2005, /Ч 165 / Ф 171/.

Хюм, Д. Трактат за човешката природа, С. 2006, / Ч 141 / Х 987/.

Chisholm, Roderick M. Theory of knowledge, 1966, /Ч 165 / C 52/.

Russell, Bertrand. The problems of philosophy, 1984, / Ч 101 / R 95/.

Tittle, Peg. What if…Collected Thought Experiments in Philosophy, 2005, / Ч 101 / T 64/.

Woozley, Anthony Douglas. Theory of knowledgee: an introduction, 1966, / Ч 165 / W 83/.

Средства за оценяване:

Писмена задача.

Практическа задача.