BASB720D Стаж I част

Анотация:

Основните цели на извънаудиторния курс са практическо приложение на теоретичните постановки, които са усвоени в рамките на текущия семестър. От друга страна да се анализират различни теоретични постановки, в търсенето на решение на конкретни практически казуси. Проектът има дву-компонентна структура. От една страна се разработва писмена работа на база на зададена тема. От друга страна студентите подготвят Power Point Presentation и се явяват на публична и присъствена защита в зала на НБУ.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р
доц. Пламен Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

o как да формулират ефективни решения по актуални икономически въпроси,

o как да решават практически казуси,

o да решават по-ефективно възникващи пред тях практически проблеми свързани с дейността на стопанските организации.

o

2) могат:

o да синтезират разработената авторска теза в Power Point формат,

o да представят авторската си тези пред аудитория,

o да защитават в собствената си тези в дискусионен формат

o да анализират различна информация, която се генерира от работата на стопанските субекти,

o да използват конкретни методи и техники за преодоляване на кризисни ситуации в работата на стопанските организации.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да притежават знания и умения по курсовете от текущия семестър

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в тематиката и поставяне на задание. Разяснения.
  2. Проучване на материали по темата
  3. Разработване на проект

Литература по темите:

• Александрова, М. и колектив, “Финанси – теория и практика. Учебно пособие за самоподготовка”, Стопанство, С. 2000 г., с. 199-359.

• Боди, Кейн и Маркъс, “Инвестиции”, Натурела – 2001 г.

• Вачков, Ст. и колектив. Въведение във финансите. Варна, 2009

• Димитър Ненков, “Финансов Мениджмънт – Кратък Курс”, Изд. Стопансво – Унсс, 2008 Г.

• Маргарита Александрова, “Оптимизация На Инвестиционния Избор “, “Тракия М “, София 2001 г.

• Николова, Н., Корпоративни финанси, Сиела, София, 2007

• Орешарски, П.: Финансов анализ и управление на инвестициите, С., 1997.

• Петров, Г. и колектив: Корпоративни финанси, София: “Тракия - М”, 2006 г.

• Brealey, R./ Myers, S.: Principles of Corporate Finance, New York, 1996.

• Brigham, E.F.: Financial Management - Theory and Practice, The

• Dryden Press, 1994.

Средства за оценяване: