BAEB858D Международни счетоводни стандарти II част

Анотация:

Чрез изучаването на дисциплината Счетоводни стандарти, студентите придобиват знания за същността на счетоводството и счетоводната информация, за връзката му с основните функции на управлението на предприятието, за методите и техниките на създаване и използване на счетоводната информация, за нормативната уредба на счетоводството в България, както и за неговата организация в предприятията.

Получените знания ще дадат възможност на студентите да се развиват в своята професия като икономисти и да използват счетоводната информация в качеството си на стопански ръководители, собственици на предприятия /предприемачи/ или специалисти в различните сфери на икономиката.

Целта е:

Лекционният курс има за цел студентите да придобият знания за счетоводното отчитане на активите, източниците на активи, собствения капитал и стопанските процеси в предприятието съгласно действащата регламентация на Международните счетоводни стандарти, без да се навлиза в подробности.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

 Ива Никифорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Притежават знания за същността на счетоводството, неговата методология, организация и нормативна уредба;

2) Могат:

- да анализират и счетоводно да интерпретират стопанските факти, явления и процеси протичащи в предприятието;

- да оформят и обработват счетоводните документи;

- да анализират и използват счетоводната информация за управлението на бизнеса или за други цели;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- по дисциплината "Счетоводство на предприятието"

- по дисциплина "Обща теория на счетоводството"Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

I. Основна:

1. Закон за счетоводството;

2. Международните счетоводни стандарти;

ІI. Допълнителна:

1. Проданов, Г., Георгиева, З., Радонов, Д., Богоев, К., Проданова, К., "Международни стандарти за финансова отчетност", Нова звезда, 2010 г. ;

2. Дурин, Ст., Дурина, Д., "Счетоводство на предприятието", ФорКом 2007г.;

3. Душанов, Ив.,Димитров, М., "Курс по счетоводство на предприятието", Ромина шесто издание, София, 2008 г.;

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителен резултат на on-line теста (компонент 1) през семестъра, който се провежда след втората консултация - оценката участва с 50%. Компонент 2 за ТО е изпълнение на проект през семестъра, предаден през платформа Мудъл на НБУ до датата на текущия тест, съгласно графика за ДО - оценката участва с 50% от крайната оценка от текущо оценяване (КОТО).

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание - on-line финален тест и практически курсов проект предаден в MOODLE НБУ до датата на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е също 50:50.