BUBB716D Контролинг системите

Анотация:

Учебната дисциплина “Контролинг системи” (КС) е предназначена за студентите, обучаващи се в бакалавърска степен и в нейните рамки се придобиват основни знания за контролинг концепцията и връзката й с управленския цикъл и работата на съвременните организации. Курсът има подчертано практическа насоченост и цели да изгради у студентите най-вече конкретни базови познания, които да послужат за успешната им практическа реализация.

Целта на дисциплината е:

• да даде основни познания на студентите за фундаменталните постановки на контролинг концепцията;

• да запознае студентите с връзката и протичащите отношения между контролниг концепцията и управленския цикъл;

• студентите да придобият базови компетенции и практически умения за организационните схеми за изграждане на контролинг-системите във съвременните фирми;

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Ваня Хаджиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същността и основните характеристики на контролинг концепцията,

• ролята и предназначението на контролинг концепцията в съвременните организации,

• същността, мястото и задачите на контролинг концепцията, като система от управленски функции,

2) могат:

• да използват и прилагат инструментариума на контролинг концепцията,

• да вземат мотивирани управленски решения,

• да адаптират ключовите постановки на контролинг концепцията към различни

организационно структури.


Предварителни изисквания:
мениджмънта,

• математиката,

• макро- и микроикономикса,

• право,

• мениджмънта

• бизнес комуникациите,

• устойчиво развитие и т.н.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. КОНТРОЛИНГЪТ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 2.КОНТРОЛИНГЪТ В СИСТЕМАТА НА УПРАВЛЕНСКИЯ ЦИКЪЛ, ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА КОНТРОЛИНГА
  2. 3. ВИДОВЕ КОНТРОЛИНГ 4. Контролингът в структурата на управление
  3. 5. СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛИНГ В ПРЕДПРИЯТИЕТО – КОНТРОЛИНГ СИСТЕМИ 6. КОНТРОЛЕР – ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Хаджиева В. „Контролниг концепция, С., НБУ, 2016

• Каменов К. и Ан. Асенов, „Бизнес-Контролинг”, НБУ, 2008 г.

• Мирчев Ангел, Производствен мениджмънт, Princeps, София-Варна, 1996.

• Каменов К. и Ат. Дамянов, „Контролинг”, Свищов, АИ „Ценов”, 1994 г.

• Каменов К., „Мениджмънт”, В.Търново, АБАГАР, 1998 г.

• Огнян Симеонов, „Контролинг, Основи на контролинга, Оперативен контролинг”, Тракия-М, София, 2005 г.

• Рудолф Ман, Елмар Майер, „Контролингът за начинаещи”, Бряг принт ЕА-Варна,1995 г.

• Стефанов Н., Й.Йокоама, „Японския модел за фирмено управление”, София, Изд. Призма 66 ООД, 2001 г.

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСИ

• http://www.controllersbulgaria.com/

• http://www.cpc.bg/, Комисия за защита на конкуренцията, Решение № 274 София, 08.03.2011;

• http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_bg.htm - Европейска комисия

• http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/number_2/2_1.pdf

• http://www.bazaluk.com/ursul-arkady-dmitrievich.html

• http://www.essrl.wustl.edu/~jao/itrg/shannon.pdf

• http://www.american-rails.com/atchison-topeka-and-santa-fe.html

• https://books.google.bg/

• https://en.wikipedia.org/wiki/Atchison,_Topeka_and_Santa_Fe_Railway

• http://www.gelighting.com/LightingWeb/na/about/history-of-ge/

• https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_Executives_International

• http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupname

• http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/information_society.html - EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

• http://rechnik.info, Речник на думите в българския език

• http://www.neweconomic.ru/book/eshbi.html,NEWECONOMIC 2010

• http://www.socionauki.ru/authors/ursul_a_d/, Соционауки, Аркадий Дмитриевич Урсул, http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/number_2/2_1.pdf ,

• http://www.bazaluk.com/ursul-arkady-dmitrievich.html, Международное философско космологическое общество

• http://www.essrl.wustl.edu/~jao/itrg/shannon.pdf, A Mathematical