BUBB714D Международен маркетинг

Анотация:

Целта на курса „Международен маркетинг” е да запознае студентите с динамичната международна маркетингова среда и нейното влияние върху стратегическото планиране във фирмите. Формирането на подходящ маркетингов микс е сложна задача за опериращите на международния пазар фирми. Тя е от съществено значение за бъдещия успех и устойчив растеж на бизнеса. Международният маркетинг е курс, който ще даде на студентите множество реални примери на успешни бизнеси и маркетингови стратегии, приложени на международно равнище.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р
гл. ас. Стефания Темелкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да анализират особеностите на международната маркетингова среда и тяхното влияние върху формирането на маркетинговата стратегия на фирмата

2) могат:

• Да разработват конкурентноспособна маркетингова стратегия на международно ниво.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• основни знания в областта на маркетинга и международния бизнесФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

1. Гъргаров, З. Маринова, Н. Международен маркетинг, София, 2010

2. Верн Терпстра, Рави Сарати, Международен маркетинг, С.2002

3. Прайд, Феръл, Маркетинг:концепции и стратегиир Форкомр 1996

4. Филип Котлер, Управление на маркетинга, т 1 и т.2, Графема, 1996

5. Емил Химирски, Международен икономикс, УИ „Стопанство”,1992

6. Susan Douglas, C. Samuel Craig, Global Marketing Strategy, McGrow Hill, 1995

Допълнителна литература:

1. Емил Химирски, Икономика на развитието, УИ „Стопанство” 1999

2. Найден Найденов, Международен маркетинг, Анализ, стратегия, реализация, УИ „Стопанство”, 1999

3. Gilespie Jeannet, Global Marketing Strategy, Houghton Mifflin, 2003

4. Frank Bradley, International Marketing Strategy, fourth Edition, 2002