BUBB708D Рекламна политика

Анотация:

" Този курс има за цел да запознае студентите със спецификата на технологията и организацията на дейностите на рекламните политики.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р
гл. ас. Стефания Темелкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" За особеностите на рекламния бизнес в България и по света.

" Водещите теории и практики в света по отношение на пазарното позициониране.

" Принципите на оценка на ефективността на рекламната кампания.

" Ролята и мястото на рекламата в комуникационния микс на организацията.

2) могат:

o Да взимат стратегически решения при разработване на търговски и рекламни комуникации.

o Да сравняват и определят различните търговски и рекламни комуникационни техники и канали.

o Да анализират на елементите на търговските комуникации.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Катранджиев, Хр., Методологически аспекти при разработване на рекламна кампания, УИ "Стопанство", С., 2008.

2. Кафтанджиев, Хр., Хармония в рекламната комуникация. С., 1995.

3. Кътлип, Ск., Ал. Сентър, Гл. Бруум, Ефективен пъблик рилейшънс, "Рой комюникейшънс" ЕООД, С., 1999.

4. Огилви, Д., Изповедите на един рекламист. Издателство "Princeps", Варна, 1999 (1987).

5. Оксли, Х., Принципи на пъблик рилейшънс (връзки с обществеността). Делфин прес, Бургас, 1993 (1989).

6. Петрова, А., Психология на рекламата. ФорКом, С., 1999.

7. Рийс, Ал, Рийс, Л., Залезът на рекламата и възходът на пъблик рилейшънс. Издателство "Класика и стил", С., 2003.

8. Робинсън, Дж., Манипулаторите. Конспирацията на големите в рекламата. Издателство "Кръгозор", С., 2001 (1998).

9. Робъртс, К., Марките на любовта. Бъдещето отвъд търговските марки. Издателство "Фокус", С., 2004.

10. Сегела, Ж., Холивуд пере най-добре. Азбука на рекламата в бизнеса и политиката. Издателска къща "Иван Вазов", С., 1991 (1982).

11. Харис, Т. Л., Добавената стойност на Пъблик рилейшънс. Тайното оръжие на интегрирания маркетинг. С увод от Филип Котлър. Рой Комюникейшън, С., 2002.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%