BUBB703D Социално предприемачество

Анотация:

Социалното предприемачество е бързо развиваща се и променяща се бизнес област, в която ,се срещат бизнесът и нестопанските предприятия. Курсът е структуриран около три елемента :

1 . В областта на социалното предприемачество.

2 . Играчите и бизнес структурите , използвани от социалните предприемачи.

3 . Управлението на социално предприятие .

Когато говорим за социално предприятие се имат предвид следните понятия, вградени в курса:

Устойчивост - Как социалните предприемачи финансират своите предприятия ? Как самите социални предприятия се поддържат финансово сами?

Въздействие и ефективност - Какво е въздействието на предприятието? Какви инструменти са достъпни за измерване на въздействието и ефективността на социалните предприятия ?

Иновации - социалните предприемачи са новатори, които създават климата. Как се създава и разпространява тази иновации и промяна?

Лидерство - Какви са характеристиките на лидерството на социални предприемачи?

Цели

" Да създаде знания и умения сред студентите, обучавани в курса да анализират възможностите за социално предприемачество в различви целеви области

" Да повиши уменията на студентите за оценка различни видове риск в социалната предприемаческа дейност.

" Да развие мислене по отношение на стратегиите в социалното предприемачество и тяхната ефективност.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Нинел Нешева-Кьосева  д-р
доц. Виктор Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" областта на социалното предприемачество и много от възможностите, предизвикателствата и проблемите, пред които са изправени социалните предприемачи

" Веригата на стойността на фирмата

" Локализацията и доходността на различните пазари (императив на локализацията).

" Основните международни търговски и данъчни режими

" Основните културни особености на потребителите на социални услуги и дейности.

2) могат:

" Да разбират и анализират социални проекти от различен тип с оглед постигане на дългосрочна доходност

" Да избират подходяща стратегия на социалната фирма

" Да извършват оптимизация на дейността на социална фирма

" Да създават подходяща организация на социалната фирма в дадения пазар.

" Да разработят бизнес план за социално предприятие


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Модели за изготвяне на бизнес план

http://media.wiley.com/product_ancillary/8X/07879723/DOWNLOAD/Benetech.pdf

http://media.wiley.com/product_ancillary/8X/07879723/DOWNLOAD/Viet-Aid_Win-Win_Cleaning.pdf

Brinckerhoff, Peter C. (2000) Social Entrepreneurship: The Art of Mission-Based Venture Development New York: John Wiley & Sons

Wolk, Andrew and Kreitz, Kelley (2008) Business Planning for Enduring Social Impact: A Social-Entrepreneurial Approach to Solving Social Problems Cambridge: Root Cause.

Harris, Hank "Business Plan or Strategic Plan: What's the Difference" (2008), download at: http://webenhanced.lbcc.edu/gbusmm/mmresources/coursedocs/articles/Biz_or_Strat_plan.htm

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=531&langId=bg

https://sites.google.com/a/piamater.org/theinstistute/

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Творческа автобиография на преподавателя Виктор Аврамов

Творческа автобиография на преподавателя Нинел Иванова Нешева-Кьосева, доктор, доцент по Икономика

Образование и научни степени и звания:

Академична длъжност: доцент

Образование: висше - магистър по история, магистър по счетоводство и контрол

Основни изследователски интереси в областта на: Икономическа теория: Нова институционална икономика и приложните й дисциплини - специално: устойчиво, социално и екологично счетоводство и отчетност

Допълнителни изследователски интереси в областта на:

Стопанска история, финансова икономика,

Възможности за експертиза в областта на:

Икономическа теория, Стопанска история, Устойчиво, социално и екологично счетоводство и отчетност вкл. Silent and Shadow accounting

Преподавателски интереси в областта на:

Икономическа теория и история, Нова институционална икономика), Устойчиво, социално и екологично счетоводство и отчетност, институционални модели на устойчива отчетност) Парична икономика

Обществена дейност (членство в научни и обществени организации, редакционни колегии и др.):

SCEAR, ISNIE

Участие в национални и международни проекти:

Договор № BG051PO001-3.3.04/38 "Развитие потенциала на докторанти и млади учени за интер-дисциплинарни социално-икономически изследвания 2011; Оперативна програма Развитие на човешките ресурси" ЕС

По-важни публикации:

Nesheva-Kiosseva, N., Robert Hickey, A user-friendly method for monitoring ecotourism trends in Bulgarian pilot regions based on the results of the biodiversity conservation and economic growth (BCEG) project, 2011, Brussels IBSN 2223-9014

Maria-Gabriella Baldarelli, Mara Del Baldo, Ninel Neshceva - Kiosseva, Sabrina Gigli Implementing sustainability reporting in SGR Group Italy and Bulgaria: challenges of transition from "greenwashing" to relational change using institutional theory, Trento, 2012

Maria - Gabriella Baldarelli, Ninel Nesheva-Kiosseva., Social and environmental accounting and reporting institutional factors: comparative analysis Bulgaria/Italy, Catania 2012

Nesheva-Kiosseva, N.,G. Getov, Pricing, environmental and social performance in the water supply company - monopoly de jure (real example), Catania, 2010

Nesheva-Kiosseva, N., Financial Functions: Risk and Liquidity, Bulgaria 1997-2007; Central Bank of Greece, 14/03/2008-10-23

Nesheva-Kiosseva, N., Environmental Management and its Impact in Bulgaria, Second Italian conference of Social and Environmental Accounting, Rimini, Italy. 18/09/2008.

Nesheva-Kiosseva, N., Teaching accounting in higher education of tourism: Comparative Analyses: Bulgaria (private-public) / Russia (private-public) higher education institutions

Нешева-Кьосева, Н., История на паричните кризи в България (1879 - 1912 г.), Университетско издателство "Стопанство", С. 2000., ISBN 954-494-414-1.

Нешева-Кьосева, Н., "Геула" историята на една еврейска банка в България," Рацио -90, С. 2001, ISBN 954-8566-29-X,.

Нешева-Кьосева, Н., Финансова история на България: Периодизация, В: ГДИБА на НБУ,С. 2005, с. 56-69

Нешева-Кьосева, Н., Финансовите кризи и тяхното изследване, Сб. Финансови иновации, № 2, 2009

Нешева-Кьосева, Н., "Стопанска история", учебник, НБУ, С. 2008., 230 стр..

Нешева-Кьосева, Н., "Икономически теории, (еволюция на икономическия анализ в Западната цивилизация)", НБУ, С. 2009, 436 стр.

Нешева-Кьосева, Н., "История на стопанските и административни институции (Обща теория и история на институциите)", учебник, НБУ, 2009, 237 стр.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 40 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 40 %

ДИСКУСИИ 20 %