BASB717D Защита на разработения проект пред жури III

Анотация:

Студентите подготвят Power Point Presentation и се явяват на публична защита като представят актуална практическа задача, подготвена индивидуално в консултативен режим с преподавателя формулирал заданието.

Основните цели на тренинговия курс са както следва:

• Практическо приложение на теоретичните постановки, които са усвоени в рамките на текущия семестър ;

• Анализират се различни теоретични постановки, в търсенето на решение на конкретни практически казуси.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Красимир Костенаров  д-р
гл. ас. Нигохос Канарян  д-р
доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

o как да формулират ефективни решения по актуални икономически въпроси,

o как да решават практически казуси,

o да решават по-ефективно възникващи пред тях практически проблеми свързани с дейността на стопанските организации.

2) могат:

o да синтезират разработената авторска теза в Power Point формат,

o да представят авторската си тези пред аудитория,

o да защитават в собствената си тези в дискусионен формат

o да анализират различна информация, която се генерира от работата на стопанските субекти,

o да използват конкретни методи и техники за преодоляване на кризисни ситуации в работата на стопанските организации.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Синтезиране на авторската теза по поставения проблем.
  2. Подготовка на разработената авторска теза в Power Point формат.
  3. Самостоятелна работа

Литература по темите:

не се предвижда