BASB716D Разработване на проект III

Анотация:

Целта на тренинговия курс да формира в студентите практически умения в областта на финнасите и счетоводството и да развие способността им за изследователска и аналитична работа. В рамките на тренинговия курс студентите избират тема по която да развият авторската си позиция. В рамките на текущия семестър студените избират от набор теми, които представят актуални икономически въпроси/теми в съотвествие с актуалната икономическа обстановка в национален и световен план.

Учебният курс представя актуални практически задачи, които студентите подготвят индивидуално в консултативен режим с преподавателите формулирали конкретните задания.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
гл. ас. Емил Калчев  д-р
гл. ас. Ралица Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• знаят:

o как в писмена форма да развият авторска позиция, която аргументирано да защитят,

o как да правят обзор на литературата по съответната проблематика.

• могат:

o да използват възможностите на различните теоретични поставки при решението на практически казуси,

o да решават по-ефективно възникващи пред тях практически проблеми свързани с дейността на стопанските организации,

o да анализират различна информация, която се генерира от работата на стопанските субекти,

o да използват конкретни методи и техники за преодоляване на кризисни ситуации в работата на стопанските организации.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Получаване на темата на разработката, уточняване на структура и обекта на анализа. Събиране на литература и на информация за написване на проекта. Самостоятелна работа

Литература по темите:

• Александрова, М. и колектив, “Финанси – теория и практика. Учебно пособие за самоподготовка”, Стопанство, С. 2000 г., с. 199-359.

• Боди, Кейн и Маркъс, “Инвестиции”, Натурела – 2001 г.

• Вачков, Ст. и колектив. Въведение във финансите. Варна, 2009

• Димитър Ненков, “Финансов Мениджмънт – Кратък Курс”, Изд. Стопансво – Унсс, 2008 Г.

• Маргарита Александрова, “Оптимизация На Инвестиционния Избор “, “Тракия М “, София 2001 г.

• Николова, Н., Корпоративни финанси, Сиела, София, 2007

• Орешарски, П.: Финансов анализ и управление на инвестициите, С., 1997.

• Петров, Г. и колектив: Корпоративни финанси, София: “Тракия - М”, 2006 г.

• Brealey, R./ Myers, S.: Principles of Corporate Finance, New York, 1996.

• Brigham, E.F.: Financial Management - Theory and Practice, The

Dryden Press, 1994.