BAEB687D Управленско счетоводство

Анотация:

Курсът обхваща в логическа последователност главните теми и проблеми на дисциплината Управленско счетоводство. Специално внимание се обръща на въпросите по отношение на насоките и възможностите за ефективно използване на счетоводната информация в процесите на вземане на управленски решения при осъществяване на стопанската дейност на предприятието.

Основните цели са:

- да се формира фундамент от теоретични знания в областта на управленското счетоводство, които имат значение за възможностите на студентите да интерпретират правилно и да използват рационално счетоводната информация в процеса на управление на предприятието;

- създаване на умения и нагласи за правилно прилагане на теоретичните познания при решаването на конкретни практически ситуации, както и способности за ефективно използване на счетоводната информация в процесите на вземане на управленски решения.

прочети още
Финанси - ДО

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- теоретичните постановки, правила и методи за създаване, обработване, систематизиране, обобщаване, интерпретиране и използване на счетоводна информация за стопанската дейност на предприятието, необходима за подпомагане на управлението при набелязването на разумни икономически цели и изработването на рационални решения, предназначени за достигане на тези цели;

2) могат:

- да прилагат правилно теоретичните си познания при вземането на управленски решения, свързани с конкретни данни и ситуации от реалната практика.

Това ще се постигне чрез съчетаване на теоретичните и практическите аспекти на проблематиката по време на учебните занятия, като за целта ще се разглеждат различни видове практически примери, казуси и задачи.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения по:

- Основи на счетоводството;

- Финансово счетоводство.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Трифонов,Тр.,Счетоводен анализ на фирмата /Управленско счетоводство/,

София, 2000 г

Йонкова, Б., Управленско счетоводство, София, 2006 г.

Павлова, М., Управленско счетоводство, София, 2003 г

Wilson, R.,Chua,W.,Managerial Accounting: Method and meaning,

London, 1993

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 100%